HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 42

JPEG (Deze pagina), 789.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

ij
l` .

40
door medewerking van de raden te vragen bij de
uitvoering van sociale wetgeving. Dit is wel heel
ig wat anders dan het decreet van art. l van het wets-
Q ontwerp op de ondernemingsraden. ,,In alle onder-
nemingen van ten minste 20 stemgerechtigde werk- ·
g· nemers worden ondernemingsraden opgericht"! De
opvatting van den heer Stork is ook de mijne, die
van de Commissie acht ik volstrekt verwerpelijk. ,
Ik moet mij beperken, terwijl het onderwerp nog ,
lang niet is uitgeput. Achtereenvolgens wil ik nog ‘
I zeer in het kort bespreken het recht van inzage van I '
de balans- en de winst- en verliesrekening, het recht
om arbeiders te ontslaan (de dusgenaamde rechts- .
positie) en ten besluite de leus der democratie, welke
medezeggenschap voor haar doeleinden tracht te
. benutten.
1%
VVat het recht van inzage van balans en winst- ,3
en verliesrekening betreft, staan de radicale voor-
f standers van medezeggenschap in beginsel sterk.
gg Maar er zijn zulke enorme bezwaren verbonden aan _
g de praktische uitvoering, dat ik voor de feitelijke »
verwezenlijking onder het huidig bestel het ergste
j moet vreezen. En wanneer eenmaal een bedrijf zou
§ zijn gesocialiseerd, is er voor zulk een recht geen
plaats meer. De boeken liggen dan wel van zelf op
straat.
g Vat zegt het Rapport? Op blz. 8 lees ik het
f` volgende: ,,Vaak wordt van werkgeverszijde ter be-
strijding van verbetering der arbeidsvoorwaarden of
. ter verdediging van verslechtering, de vertegen-
V · woordigers der werknemers tegemoet gevoerd, dat ..,
de toestand van onderneming of bedrijf de aange-
nomen houding noodzakelijk maakt en de mogelijkheid
[ip van een andere beslissing uitsluit. In een aantal
ii gevallen mag deze bewering volkomen juist zijn; maar
fi kan en mag van de werknemers geëischt worden,
gi dat zij dit betoog aanvaarden, zoolang hun de moge-
ä lijkheid tot verificatie ontbreekt? En dat zij zich bij
fl deze toestand zonder meer neerleggen, zoolang alle
I
'
ä