HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 41

JPEG (Deze pagina), 807.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

39
, sympathiek en bemoedigend, dan is dat wederom
een gunstig teeken, waarover men zich verheugen
r moet. Ik moet in hoofdzaak volstaan met naar dit
ä belangwekkend artikel te verwijzen. Alleen nog dit.
l De heer Stork constateert, dat bij de verkiezingen
van leden steeds meer ernst werd betracht en dat
i de discussiën dikwijls op een goed peil werden ge-
bracht. Fraaie redevoeringen van voormannen in de i
' vakbeweging gingen op den duur ook de werklieden
§ vervelen. De kern is een opvoedend middel van be-
; i teekenis gebleken, ook doordat hoogere en lagere
,, beambten er in zitting hebben, die, als het op stem-
_j men aankomt, meestal alleen adviseerend optreden.
En last not least wijst de heer Stork er op, dat in
j fabrieksraden tal van voorstellen met of zonder wij-
ziging tengevolge van bespreking in maatregelen zijn
omgezet: ,,Waai‘ eenmaal fabrieksraden bestaan, wor- ·
,, . den geen maatregelen van beteekenis, waarbij invloed
’ aan de werklieden kan worden toegestaan, genomen,
I zonder " dat zij dien invloed uitoefenen, zij het ook,
i dat dit veelal formeel slechts in den vorm van ad-
j viezen geschiedt? Op dien vorm stare men zich niet
l blind, want, aldus onze zegsman, ,,in werkelijkheid
{ zal die invloed veel verder gaan." Men ziet hieruit,
= zou ik willen opmerken, dat het belangrijkste, waarop
¥ het aankomt, juist niet kan worden geregeld, n.l. de
. invloed. Deze hangt geheel af van het innerlijk gehdlie
[ der adviezen, en daarop wordt in het Rapport van
g, N.V.V. en S.D.A.P., waar vooral de nadruk valt op
K de door de wet toe te kennen bevoegdheden, veel te
j weinig gelet. Wat heeft men aan wettelijk ingestelde
..‘ ondernemingsraden, wanneer hun adviezen kant noch i
, wal zouden raken? Zij zullen niet anders dan wrij· i
ving en wrevel verwekken, zoo vaak het advies
wordt gepasseerd, en het aanzien der instelling als
` { geheel ondermijnen. Ook hier neemt de heer Stork
het juiste standpunt in, waar hij zegt, een wettelijke
Q invoering van fabrieks- of ondernemingsraden zeer
y ongewenscht te achten, al zal de wetgever veel i
kunnen doen, om haar invoering te bevorderen, bv.
gl
·.
li
1