HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 40

JPEG (Deze pagina), 821.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

Jr
38
GE .
~en wederhoor, waarbij het algemeen belang van de ,
onderneming, dat ook het belang van den arbeid en .
:_ van elken arbeider omvat, den doorslag moet geven? ~
Niet in afstand van gezag door de directie, niet in i
· hare wetgevende macht ligt de beteekenis, het zwaarte- ’
§ punt van de kern, maar voor alles in haar raad· g
gevend, haar bemiddelend karakter. Zij is het orgaan
der gedachtenwisseling tusschen directie en personeel, ,
voor beiden een steun, voor de directie een middel
om de belangen en wenschen van het personeel te
leeren kennen, voor het personeel de tolk zijner ge· g
voelens bij de directie. Tot beslissingen is zij slechts ,.
zelden geroepen, alleen dan wanneer het uitsluitend .g
de belangen van het personeel geldt, en hoe weinig i
onderwerpen zijn er, die niet tevens andere belangen i
in de onderneming raken. Men hale daarom niet min-
achtend de schouders op over de rol van de kern,
of noeme de geheele instelling ,,een wassen neus". ,g ·
Of zou men meenen, dat eene directie hooghartig het ’
het oor zou kunnen sluiten voor de uitingen, hetzij l
van uwe voltallige vergadering, hetzij van eene uwer l
'E afdeelingen in het bijzonder, zonder schade te doen g
aan den geest van samenwerking, die voor den goeden ’
gang van zaken zoo dringend noodzakelijk is?"- {
Ik heb mij dit lange citaat veroorloofd, wijl het de eigen =
_ woorden zijn van hem, dien men voor ons land met
recht den vader der (vrijwillige) medezeggenschap i
ii zou kunnen noemen. maar dan van eene mede- [
‘ zeggenschap, die bevorderlijk is aan den bloei der lj
onderneming in stede van, in naam der democratie,
ty de voorwaarden van dien bloei te ondergraven. 5
Y Is het nu niet hoopgevend voor de toekomstige .,‘
E ` ontwikkeling van het instituut, dat het Centraal ,
i Verslag kan constateeren, dat juist in den laatsten
tijd het kernwezen in Nederland een vrij uitgebreide ;
toepassing heeft bekomen? Bij de firma Stork heeft " é
men ook` reeds een ervaring van over de 40 jaren,
g, en wanneer dan in de Ec. Stat. Ber. van 22 Maart E
Ei 1922 lr. C. F. Stork, aan de hand van de ervaring, l
F over medezeggenschap kan schrijven gelijk hij doet,
E il
t . il
i j