HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 38

JPEG (Deze pagina), 847.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

l _ V V
ld.

. .
zeggenschap van in hoofdzaak adviseerend karakter
vrijwillig tot stand gekomen, enkele een kleine halve ‘
eeuw geleden. Het zijn de bekende fabrieksraden of
jl; kernen. Men kan daarover zeer interessante bijzonder-
heden lezen in het Centraal verslag der Arbeids-
inspectie van 1922. Die vrijwillige kernen zijn, waar
zij ontstonden, levensvatbaar gebleken ondanks de
somwijlen zeker gegronde tegenwerking van de vak-
vereenigingen. Het motief, dat tot de instelling leidde, ‘
is helaas niet altijd zuiver zakelijk geweest, maar
daarin is, naarmate de vakbeweging sterker werd
en minder had te vreezen, groote verbetering gekomen,
waarvan wel het beste bewijs is, dat het Rapport ‘ _
van N.V.V. en S.D.A.P. de ondernemingsraden wette-
lijk verplicht wil stellen. Wanneer nu iets, dat vrij-
willig ontstond, levensvatbaar is gebleken en zelfs
een merkwaardige groeikracht vertoont, dan kan dat
alleen hierdoor komen, dat er wat goeds in steekt ,1
en dat men tevreden kan zijn met het gepraesteerde
;Q_ werk. De kring, waarover de adviezen zich uitstrekken,
was niet te groot, zoodat de leden niet praatten over
dingen, waar zij geen verstand van hadden. .
Zoo alleen kan er iets blijvends tot stand worden
r gebracht, dat zijn nut verspreidt tot zelfs buiten de
groepen der rechtstreeksche deelnemers. In hoofd-
stuk XIV nu van genoemd Centraal Verslag der
-5 Arbeidsinspectie vindt men gegevens verwerkt om-
Z _ trent 60 ondernemingen, waaronder 18 textielfabrieken,
ll 13 chemische bedrijven, S metaalbedrijven, 6 fabrieken
van levensmiddelen. Behalve die 60 ondernemingen,
ï worden nog mededeelingen gedaan over fabrieks- '
{ commissies in de schoen-, aardappelmeel- en sigaren- ,
E industrie, waar personeelsvertegenwoordigingen voor-
komen op grond van collectieve contracten. De collec-
lg- tieve arbeidsovereenkomst voor het drukkersvak heeft
Q het bestaansrecht van het kernwezen erkend en een
bijzondere regeling hiervoor opgesteld. In 1922 be-
lg stonden personeelsvertegen woordigingen in een vijftal
jg · drukkerijen. Langen tijd bleef het kernwezen beperkt
4 tot de Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft, waar
E l
T i
1
l
l .
E
ë
‘ 1