HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 37

JPEG (Deze pagina), 827.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

35
en die deze vooralsnog missen. Ik kan mij niet anders
voorstellen, dan dat op zeker oogenblik dat recht
zal *worden toegekend voor alle ondernemingen van
een heelen bedrijfstak, zonder schifting van bekwame
en onbekwame of minder bekwame ondernemings-
raden, wier personeel bovendien door het stelsel van
verkiezingen en uittreding voortdurend wisselt. Maar
dan zal men rare dingen beleven. Nog afgezien van
het groote, alles beheerschende bezwaar, dat een
bruikbare leiding onmogelijk veelhoofdig kan zijn.
Er zal altijd een ondernemer of directie moeten wezen,
die de werkelijke macht in handen houdt, alle mede-
beslissingsrecht van ondernemingsraden ten spijt.
Want de bloei en het lot der onderneming, Zij hangen
» behalve van deskundigheid, voor een groot deel af
van de snelheid, waarmee belangrijke besluiten kunnen
worden genomen. Zelfs bij kleine directies ziet men
_, dan ook veelvuldig, dat de directeuren het werk
onderling verdeelen en ieder van hen feitelijk baas
is in zijn bijzondere afdeeling. Een arbeiders-parlement
wordt dus, voor wat medezeggenschap in de bedrijfs-
' leiding aanbelangt, of een wassen neus of een ramp
voor de onderneming en middellijk voor het gansche
bedrijfsleven. I-let zal een sta·in-den­weg zijn voor
· een vlotten gang van zaken. Deze vlotte gang is in
het stelsel van concurrentie een eisch van zelfbehoud.
Bij monopolie blijft hij natuurlijk ook in hooge mate
wenschelijk, doch is hij niet van zoo vitale beteekenis.
Wie dus medebeslissingsrecht in de bedrijfsleiding
' aan ondernemingsraden wil zien toegekend, kan ook
om deze reden concurrentie niet waardeeren en voelt
den drang sterker worden, om daarmee als zijnde
een hinderpaal voor deze verstgaande medezeggen-
schap eens voor goed af te rekenen. Ook dit werkt
dus in gelijke richting: monopoliseering. Men kan
dan rustiger debatteeren. De algemeene behoefte-
voorziening wordt het kind van de rekening.
De bruikbaarheid van de adviezen. Daarover nog
een enkel woord. Er zijn reeds organen van mede-