HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 36

JPEG (Deze pagina), 821.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

l .
ig;
li?
tx
iii
zal er adviseerende bevoegdheid wezen, gelijk in
_art. 29 van het wetsontwerp te lezen staat. Dit zal
{< ,,voorshands" zoo moeten zijn, aldus het Rapport, f
Qi omdat veelal de leden van den ondernemingsraad
·nog als onbevoegd zijn te beschouwen om een be-
i., slissende stem in de leiding van de onderneming te
hebben. Doch de Commissie verguldt dadelijk de pil,
door er op te doen volgen: ,,Dat kan veranderen
en een van de middelen en ongetwijfeld zelfs het
krachtigste middel om dit te veranderen is, hen over
deze dingen te laten denken door althans hun oordeel
te vragen. Zoo zullen zij ervaring opdoen, tot tijd
en wijle komt, waarop hun het mede·beslissingsrecht
kan worden toegekend." Alweer een beminnelijk
optimisme, dat bijzonder slecht is gefundeerd. In »
ïï Duitschland bestaat een opleidingsschool voor a.s.
leden van ondernemingsraden met een uitgebreid
leerprogramma, dat wel sterk socialistisch gekleurd _,
is, doch van het juiste besef blijk geeft, dat met het
ge ambt het verstand niet zoo maar komt. Hier, bij ons,
Ei zal ervaring de leidsvrouwe moeten zijn. Nu is
ervaring wel veel, maar lang niet alles, vooral niet '
j in een zoo ingewikkelde zaak als bedrijfsleiding bij
ondernemingen van eenigen omvang pleegt te zijn.
Dan mag er heusch wel een beetje theorie bij komen, ·
zal de blik niet al te beperkt blijven. In het voorstel
geen besef van dit alles! De arbeiders moeten maar
ï gaan denken en aan de hand van tot de onderneming
j en meestal maar een deel der onderneming beperkte
ervaring adviezen over bedrijfsleiding uitbrengen. '
Ik ben er zeker van, dat dit op een groot fiasco zal
uitloopen en de uitslag het vertrouwen in de be­
kwaamheid van ondernemingsraden ernstig zal schok-
ken. Wanneer men een zaak, die men voorstaat, in
Eli discrediet wil brengen, dan moet men maar zoo
F hard van stal loopen. En hoe stelt men zich de
ï wettelijke regeling eigenlijk voor? Een wet kan geen
onderscheid maken, wanneer sprake is van dergelijke
j medezeggenschap, tusschen ondernemingsraden in een
, bedrijf, die wel de vereischte bekwaamheid hebben
1
I
i
[