HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 35

JPEG (Deze pagina), 837.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

i
33
- die raad van arbeiders over de eigenschappen van
e ontwikkeling, inzicht en wilskracht beschikt, die den
1, ondernemersstand als geheel genomen berekend doen
it , , zijn voor zijn taak. Dan zijn dat, beoordeeld naar
n den aard der werkzaamheden, geen arbeiders meer!
? ` Medezeggenschap in den zin van mede-beslissings-
e ; recht over de commerciëele en goeddeels over de
2- ; - technische leiding kan alleen hij voorstaan, die de
2- j particuliere onderneming den dood heeft gezworen.
al Q En dat begrijpt het Rapport dan ook zeer wel, waar
e f ik lees: ,,Voor de leiding in particuliere bedrijven
e ` wil de kommissie niet verder gaan dan advies. Zoo-
e lang de particuliere ondernemer bezitter van het
zt bedrijf is, kan men niet verder gaan. Zoodra bedrijfs-
1, organisatie ontstaat, kan men verder gaan zooals in
s het rapport is uiteengezet? Het is goed, deze uitspraak
:. vast te houden, want daaruit blijkt, dat van socialis-
r . tische zijde wordt erkend, dat mede-beslissingsrecht
·, _ in de bedrijfsleiding alleen zijn intrede zal kunnen '
p . doen in het gemeenschapsbedrijf, mz de ter aarde-
n g ` bestelling van de particuliere onderneming. Bij deze
s I erkenning behoeft men zich dus niet druk te maken
r , over deze medezeggenschap, al blijft waakzaamheid
.t ` geboden. Want het is niet te ontkennen, dat de
e- ; aardigheid van medezeggenschap er toch wel wat "
.t Z af is, wanneer in zake bedrijfsleiding alleen maar
r j adviseerende bevoegdheid zal bestaan. Het is toch ”
n · juist om die leiding, dat zich de belangstelling van
r voor- en tegenstander van medezeggenschap concen-
k treert. En nu zal deze vrucht onder het kapitalisme
3 niet worden geplukt?!_ Ik begrijp de zaak zóó: dat
·­ deze overweging den drang naar het gemeenschaps-
l, , bedrijf zal verscherpen, en dat dit geheel conform
p g de bedoeling is,.waar het Rapport de medezeggen-
·- schap voortdurend plaatst in het licht van opvoed-
n Z middel en wegbereidster voor socialisatie.
n . Welke medezeggenschap acht het Rapport dan
ri wèl vatbaar voor verwezenlijking binnen de aan-
n 'vankelijk nog gedulde particuliere onderneming? Ge-
r , r deeltelijk is het reeds aangestipt. In de bedrijfsleiding
E
l
«