HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 34

JPEG (Deze pagina), 807.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

ra.: l
X
ii . `

32
met elkander een overeenkomst sluiten, mogen zij +
natuurlijk binnen de grenzen der zedewet en van‘de
wetten van den Staat - de voorwaarden bedingen,
welke zij verkiezen". Tot zoover onze schrijver. Wat ,
heeft men aan zijn redeneering?Niets. Want waarom
mag nu de arbeider dergelijke voorwaarden stellen? `
Alleen omdat het den werkgever vrij staat op al die ;
voorwaarden of eischen te antwoorden met een Cate· gè
gorisch ,,neen". Doch bij de oplegging van mede- j
zeggenschap door de wet is de toestand geheel
Q veranderd. Dan komt de arbeider met de wet in de i
hand en treffen den ondernemer, die zich tegen de `
wettelijke eischen zou verzetten, zware straffen. De
heele redeneering van den heer Smeenk, om het
geoorloofde in het licht te stellen van die voorwaarden,
is er dus naast. Maar bovendien: de heer Sneenk is
zelf allerminst blind voor de eischen der ethiek.
Dan is echter vaak niet langer geoorloofd, wat er .
7; juridisch nog wel door kan. Het is dan niet waar,
’ dat de arbeider op het gebied van medezeggenschap .
« allerlei eischen zou mogen stellen. Hij mag geen _, ”
,§ eischen stellen, die met zijn taak als arbeider niets V
Q; te maken hebben, omdat zij binnen het kader der Q
C ondernemerswerkzaamheid vallen. Iedereen voelt, dat "
LZ het verregaand aanmatigend en dus ethisch onge- ;
oorloofd is, wanneer een leek medezeggenschap gaat
gi inroepen voor zijn genezing tegenover zijn geneesheer j
of een client hetzelfde doet bij een proces, waarin ·
hij gewikkeld is, tegenover zijn advocaat. Maar
waarom gevoelt de geachte schrijver niet, dat ook
Q de arbeider niet alleen niet kàn maar ook niet màg
Qj; doen of mede-doen, wat tot het merg van de onder- t
ik nemersfunctie behoort? Ik heb maar een antwoord, ,
ig en dat is: dat de heer Smeenk zich geen juist begrip g
jg heeft gevormd van den inhoud van het begrip onder-
nemer. Wanneer een arbeider dat allemaal eischen
'I mag en wanneer de wet hem daarin straks zou gaan ,
steunen, dan wordt die arbeider of die raad van j
g arbeiders mede­ondernemer, en dan zal de zaak alleen
ft A dan nog eenigszins kunnen marcheeren, wanneer L
ii F
l` J
lë j
ä
n· . ¤
g l
· l