HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 33

JPEG (Deze pagina), 774.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

l
1 .
i
‘ "*iï’ïéë·,s¢:-. ‘
. f` ­.
1 31 "Eï *‘$«,%;.`_
i · iii? ”
| ondernemingsraden spant den boog dadelijk veel‘­té‘ ï·§­`­,.; ··=’
i sterk, ook al beperkt het voorloopig de voornaamste «·‘
, werkzaamheden van den ondernemingsraad tot het
j uitbrengen van adviezen en het uitoefenen van
i controle op de naleving van de arbeidsvoorwaarden.
, Wannee1· op een zaak de spreuk toepasselijk is,
e dat alle overdrijving schaadt, dan wel op het onder-
5 werp, dat ons hier bezig houdt. Daarvan geeft de
heer Smeenk zijns ondanks een waarschuwend voor-
. beeld. Deze heer heeft in de Econ. Stat. Berichten
van 1922 een viertal artikelen over medezeggen-
i schap geschreven, die zeker levenswaard zijn, en
_ die aanleiding hebben gegeven tot een soort van
enquête door de Redactie, waardoor tal van mannen
j uit werkgevers- en werknemerskringen gelegenheid
j hebben gekregen van hun meening kond te doen.
J Vie zich een oordeel wil vormen over de verschil-
i lende meeningen, die zooal worden verkondigd en
I niet door de eersten de besten, zal goed doen den
, jaargang 1922 van de Ec. Stat. Berichten ter hand
_ te nemen, waarin veel materiaal is verzameld. De
heer Smeenk dan heeft de vraag theoretisch gesteld.
Hij schrijft o.a. ,,Het schijnt mij, op zichzelf be-
1 « schouwd, volstrekt niet ongeoorloofd, dat de arbeider
zegt: ik treed slechts met u, werkgever, in relatie,
wanneer gij mij ook mee laat beslissen over even-
tueele invoering van nieuwe machines, over den
’ aankoop van grondstoffen, over de prijzen van het
product, over de verdeeling van de winst. Een ge-
heel andere vraag is natuurlijk, of het wenschelijk,
verstandig en practisch zou zijn, om dergelijke eischen
betreffende technische cn commercieele bedrijfsleiding
te stellen. Of daaruit niet voor den economischen
vooruitgang bedenkelijke gevolgen zouden kunnen
voortvloeien. Daarover gaat het nu in dit verband
niet. Ik betoog alleen" - aldus Smeenk ·- ,,dat een
dergelijke, veel omvattende eisch van ,,medezeggen­
schap" niet zou zijn een op zich zelf ongeoorloofde
voorwaarde bij de contractsluiting. Vanneer twee
· vrije, onafhankelijke personen of groepen van personen
S