HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 32

JPEG (Deze pagina), 763.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

l
·
’ ao Q
grond oplevert voor medezeggenschap in engeren of i
jg ­ ruimeren zin. Vant. wanneer wij het hebben over` '
onmisbaarheid oi ook maar nuttigheid, dan kan
V, dadelijk worden tegengeworpen, dat dit argument i
al te veel wil bewijzen en dus niets bewijst. Kapitaal F
pVp.` toch is ook noodig. Moet op dien grond de kapitalist, . .
wie dat ook zij, stem hebben in den raad? Alle
productiefactoren hebben elkaar, in wisselende ver-
houding, voortdurend noodig, en in een productie-
g stelsel, dat op arbeids- en beroepsdeeling is ingesteld, j
hebben wij allen elkaar telkens en telkens weer ë
noodig. Dat is nu eenmaal het begrip samenwerking, T
ij. hetwelk ook onder het socialisme volle geldigheid
zal behouden. Vas dus de onmisbaarheid of de
nuttigheid van den dienst de grond voor medezeggen- ï
schap, dan zou eigenlijk iedereen het recht hebben
overal zijn neus in te steken en zou, in plaats van J
orde en regelmaat, de chaos voor de deur staan. i
Neen, het is het enkele feit, dat de arbeider, zij
het op andere wijze dan de ondernemer of de be- ,
¤ drijfsleider, met zijn persoon verbonden is aan de
werkzaamheden, dat den wensch doet opkomen, om V
meer te zijn dan uitvoerder alléén, om ook, binnen
grenzen, gehoord en gekend te worden over interne . «
aangelegenheden, voor Zoover hij daarmede dagelijks
is in aanraking kOmt. Dat houdt de belangstelling
§‘i wakker, geeft den arbeider iets terug van de vreugde
in zijn werk, die onder den invloed van de arbeids- ’
lf verdeeling voor zoo’n groot deel onvermijdelijk is
teloor gegaan. Wanneer men de zaak van dezen
Q; kant beziet, valt niet te ontkennen, dat medezeggen-
iç schap, welke aansluit bij het begrip en den gezichts-
kring der betrokkenen, eer strookt dan strijdt met
, een juist menschkundig inzicht. Het is de over-
drijving, het is de wettelijke dwang, die alles kan
bederven. Wie op het standpunt van den klassen-
3 strijd staat, is niet tot samenwerking bereid. En
medezeggenschap, ook in haar zwaksten vorm, onder-
{ stelt den wil tot samenwerking in het belang van
den bloei der onderneming. Het ontwerp­wet op de -
is
El

iz
lt
· i