HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 29

JPEG (Deze pagina), 757.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

27
stukloon onmistzzar wordt geacht, waarvan in een
vroegere periode geen kwaad genoeg kon worden "
gezegd. De bedoeling is, dat door stukloon de
arbeiders van aanjagend toezicht kiinnen worden
bevrijd. Maar, als zij de sociale arbeiders zijn, de
menschen, wier gansche bestaan zal opgaan in den
dienst der gemeenschap, dan is stukloon niet noodig
_, en doen zij hun plicht uit innerlijken drang, een-
voudig omdat zij niet anders kiinnen. Dan is het
heele apparaat van het socialisme ook overbodig
geworden, omdat het paradijs op aarde zal zijn
wedergekeerd. Het is de kracht van het kapitalistisch
productiestelsel, dat het van den werkelijken mensch
uitgaat, met zijn goede en verkeerde eigenschappen, ,
met zijn diep gewortelden ego-centrischen aanleg,
en dat het zijn egoïsme via het uitzicht op voordeel, .
leidt in de banen, die zooveel mogelijk gaan in de
richting der algemeene welvaart. Dat er zwarte
schaduwen zijn, spreekt vanzelf. Zij zullen in een
socialistische orde evenmin ontbreken, verre van dien.
Het is een utopie, te meenen, dat daar een heilstaat
5 de menschheid wacht.
Dus monopolie in stede van concurrentie. Toch
breekt het Rapport in scherpe woorden den staf
over de Veraartsche Bedrijfsorganisatie, die - de
heer Veraart heeft het zelf gezegd - van de kartel-
gedachte het moet hebben. En de socialistische voor-
stellen zijn den consumenten dan ook veel beter ,
gezind dan het in weinig malsche bewoordingen aan i
de kaak gestelde systeem van den Delftschen hoog-
leeraar. Waar het Rapport de organisatie-Veraart R
i bespreekt, wijst het op overeenkomst en verschil. j
De overeenkomst is, dat de regel- en stelselloosheid i
der bedrijven vervangen wordt door regelmaat. Tot
de verschilpunten behoort en wordt het eerst ge-
noemd, dat de rapporteurs het verbruikersbelang .
als het gemeenschapsbelang sterk op den voorgrond
willen brengen, terwijl bij V eraart het belang van
de bedrijfsgroep van voortbrengers het hooidelement
vormt en aan het gemeenschapselement slechts een