HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 28

JPEG (Deze pagina), 783.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

tf f f t i i
Et;

ïtt 26
, klaring ligt in de halfheid van den overgangstoestand.
Men kan de particuliere onderneming, men kan
e de particuliere werkgevers nog niet missen, en dus
j, blijft de oude tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid,
ook in het publiekrechtelijk bedrijf, nog voorloopig
bestaan en daarmede blijft er ook plaats voor de
Qi regeling van de arbeidsvoorwaarden bij collectieve
Q contracten. Een aldus georganiseerd bedrijf staat wel {
X in sterke mate onder gemeenschapsinvloed en toe- '
gt zicht, maar blijft, tot de echte socialisatie haar intrede
doet, opgebouwd uit particuliere ondernemingen.
Het is het noodlot van alle publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie, zoowel de kapitalistische als de
socialistische, dat zij uitloopt op monopoliseering
van het bedrijfsleven. Dat het socialisme afwijzend
«, staat tegenover concurrentie, wijl deze toch feitelijk
vastzit aan het begrip van particulier ondernemer,
ï~ is begrijpelijk en niet dan consequent.
A , Concurrentie, niet de moordende maar de gezonde,
A welke op een scherpe kostprijsberekening is gebaseerd,
heeft dit voor de algemeene welvaart onmiskenbaar
l' goede, dat zij de menschheid op de goedkoopst en ._
ruimst mogelijke wijze van goederen en diensten
i voorziet. En nu wil het Rapport aan de consumenten
if het volle pond geven, terwijl toch de concurrentie
ii bestemd is tegelijk met de particuliere onderneming
ët af te sterven. W'aar thans winstbejag het richtsnoer
lf is, zal in de nieuwe maatschappij alles moeten
Qi komen van een samenwerking van dwang en ge-
ië. meenschapszin, van welke beide men hoopt, dat zij
de resultaten der voortbrenging zullen opvoeren tot
if een hooger peil, dan onder het streven naar winst ,
Q tot heden is bereikt. Deze hoop gaat uit van een
‘ mensch, niet zooals hij is, maar zooals hij worden
‘ moet. ln die hoop straalt een aantrekkelijk optimisme
door, doch zij kan de werkelijkheid niet vervangen
tï en is als hoeksteen voor den nieuwbouw volkomen
onbetrouwbaar. Zelf heeft het socialisme in den
mensch niet het volle vertrouwen, om zoo maar
èl met hem in zee te gaan. En het is wel typisch, dat
la