HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 27

JPEG (Deze pagina), 798.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

· 25 I
zal er, na die wederzijdsche offeranden, overig blijven?
Indien men, om een stelsel aan te nemen, zijn ge- I
voelen, dat is zijn overtuiging, ten offer brengt, waarop
berust het aangenomen stelsel? Men vergt van zijn
tegenstander, dat hij, hetgeen hij onrecht, verkeerd
of schadelijk acht, goed vinde of helpe invoeren. Al
verkreeg men dit, welke beteekenis of kracht zou eene
_ zege hebben, die men aan laffe toegevendheid te
danken had?" In een tijd als wij beleven, waar de
politiek álles schijnt te wezen en de verwachte voor-
en nadeelen voor de partij de onbevangenheid van
oordeel en het handhaven van een beginsel bijna be-
lachelijk doen schijnen, zijn deze woorden van den
- partijman Thorbecke, die, gelijk op het voetstuk van ,
· zijn standbeeld gegrift staat, de beste burger was, als
een gouden waarschuwing, dat uit politiek geschipper
` nooit ware regeerkracht kan voortkomen. En die is
toch noodig, wanneer men op de maatschappij her-
vormend wil inwerken.
Medezeggenschap, en wel volle, is reeds bereikt
op het stuk der arbeidsvoorwaarden. Dit wordt feitelijk
i ook erkend door de stellers van het Rapport van N.V.V.
en S.D.A.P., die zooveel gevoelen voor dezen organi-
satievorm der medezeggenschap op dit gebied, dat zij
kortweg weigeren mee te doen met plannen als die van s
prof. Veraart, volgens welke de regeling van de arbeids-
voorwaarden aan de arbeidsovereenkomst en daarmee j
aan de vakvereenigingen zou worden onttrokken ten .
behoeve van de Bedrijfsraden, die voortaan bij verorde· I
ning de loonen en verdere voorwaarden zouden vast-
_ stellen. Men kan in art. ll van het als Bijlage IV bij het
, Rapport gevoegde ontwerp van een Algemeene Be-
ginselwet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie `
lezen, dat de Bedrijfsraad niet bevoegd is verordeningen
vast te stellen ten aanzien van aangelegenheden,
welke in collectieve arbeidsovereenkomsten plegen I
te worden geregeld. Nu kan men zich afvragen, hoe
er nog plaats is voor vakactie op het stuk der arbeids-
voorwaarden, wanneer eenmaal een bedrijf geheven
wordt in de sfeer van het publieke recht. De ver-