HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 26

JPEG (Deze pagina), 798.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

E J
t j
; 24 .
bleven is, dat het Socialisatierapport van socialisatie
duchtte, hoe men het klaar speelt, de leidende ge-
dachte, dat het algemeen belang boven het groeps-
A belang moet gaan, en dat de Groeps- en Personeels-
lg raden geen filiaal van de vakvereenigingen mogen
zijn, nog wel in beider belang, ik herhaal: hoe men
het klaar speelt deze gedachte te verzoenen met die
andere, dat een organisatorische band tusschen de
zè vakvereenigingen en de raden ten eenenmale nood- ‘
zakelijk is? Ik overdrijf niet, wanneer ik zeg, dat dit
uj op een uiterst gewichtig punt een radicale frontver-
g andering is van de voorstanders van socialisatie, dat
jë hier de invloed van het in deze aangelegenheid partij
zijnde N. V. V. het heeft gewonnen van het principe .
uit het Socialisatie-rapport, kortom dat het politieke j
· belang van de S. D. A. P. om haar invloed op een be-
.; langrijk deel der vakactie te behouden - dreigde -
Q niet een fusie van het N. V. V. met de neutrale vak- __
T beweging? -, onze socialisten er toe heeft gebracht `
als een voordeel en een noodzakelijkheid te aanvaar-
den wat eerst principieel was verworpen als gevaarlijk
, en n.b. met de leidende gedachte der socialisatie in ,
strijd. Dit moge Realpolitik zijn en buitgewoon prak-
tisch, het is toch tevens een bewijs van groote zwak-
I heid van beginsel. En ten slotte zijn het niet de stem-
Q? busresultaten, die over het lot en toekomst eener
­ partij-actie beslissen, maar wel de kracht, welke in
V beginselen is gelegen, waaraan men zijn trouw heeft
verpand. Ik acht dit heele geval een droevig teeken
r van onzen z.g‘. grooten tijd. Hier moge even het kern-
i achtige woord van Thorbecke uit het begin van zijn
I beroemde Bijdrage tot de Herziening der Grondwet `
worden in herinnering gebracht, een woord, dat als
I geschreven schijnt voor het onderhavige geval: ,,Het-
geen van vele zijden" - aldus Thorbecke - ten aan-
.3 zien der groote vragen van den dag, wordt verlangd,
V dat men inschikkelijk zij, dat men, zooals het heet,
p zijn gevoelen ten offer brenge op het altaar des vader-
. lands, schijnt mij niet boven bedenking. Ieder zal dat
{ verzoek met gelijk recht aan den ander doen ; en wat
l