HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 25

JPEG (Deze pagina), 801.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

. -` ;· JA_ ‘
i houden op de samenstelling van de zoo belangrijke
j Raden van Toezicht, men zie blz. 47 van het Rapport. ,
, De betrokken bedrij fsminister een recht van voordracht,
E de betrokken vakvereenigingen ook een rechtïïän
i voordracht, wat op zich zelf al onjuist is, daar slechts
een gezag of instantie zulk een recht moet uitoefenen.
g Maar nu vervolgt het Rapport: ,,Geeft men den vak-
; vereenigingen het recht zeg leden te benoen/zen - en
" deze woorden worden in gecursiveerden druk aan-
gedikt -­ dan zouden de groepsbelangen in dezen die .
Z der gemeenschap kunnen overschaduwen, hetwelk
P met de leidende gedachte van dit rapport in strijd is".
i Ik stap af van het Socialisatierapport. In dat over
Q Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap reiken N.V.V.
T en S. D. A. P. elkaar eendrachtelijk de hand. Het ge- r
I vaar, dat de ondernemingsraden filialen zullen worden
’ ` van de vakvereenigingen, bestaat niet meer. Plotseling l
l heet het, men leze er blz. 15 maar op na, dat, met
{ uitzondering slechts van een deel der communisten,
Z alle beoordeelaars, zoowel van werknemers-, werk-
gevers- als van neutrale zijde er van overtuigd zijn,
j dat het voor het behoorlijk functioneeren der raden
` ien eenenmale noociza/eelnk is, dat er een goede ver-
standhouding en bovendien een organisatorische band r
3 tusschen de vakvereenigingen en de raden bestaat.
En het Rapport wijst er op, dat in de Midden-Euro- R
peesche landen buiten de wet om die band is gelegd.
, Het Rapport wil de daar gevolgde omwegen vermijden,
5 en de officieuse praktijk dier landen van een candi- i
Q daatstelling door de vakvereenigingen als wettelijken "
l grondslag aanvaarden. Nu weet ik wel, dat het .
g Socialisatie-rapport het over de Groepsraden en Per- ,
Y, soneelraden heeft, en dat die niet hetzel.fde zijn als ·
j de ondernemingsraden in de particuliere onderneming. *
J Maar voor dit punt doet dat er niets toe. Immers de r
ij ondernemingsraden zullen, dat is de roode draad die
g door het Rapport van N. V. V. en SD. A. P. heen- j
g loopt, de gangmakers en de leerschool zijn voor de
j komende socialisatie. Zij zullen, als de tijd gekomen r
g is, als hefboom worden gebruikt. En nu stel ik de i
vraag, waar in eens het syndicalistisch gevaar ge-
P.
ii
l . i