HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 24

JPEG (Deze pagina), 795.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

.~F Y Y W
Y 22 `
,4 ` ‘ 9
j l maar zij zou ook die adviezen slaafsch kunnen op- ‘
volgen uit eerbied meer nog voor dedemocratische <
gedachte wellicht dan voor den inhoud. Een sterke .
Bedrijfsdiiectie zou van medezeggenschap een heel
. ander beeld doen zien dan een slappe. En nu stelt j
V het Socialisatie-rapport voor, dat elk Bedrijf zijn eigen A
g Bedrijfsminister zal hebben en dat die minister op
j voordracht van den Raad` van Beheer en Toezicht ·_
de directie benoemt. En deze Raad, die dus de voor- `
W dracht voor de benoeming van directeuren doet, A
wordt gekozen door de politieke vertegenwoordigende ·
lichamen op voordracht van den Bedrijfsminister. f
' Dit alles staat in dezelfde afdeeling, die als funda- ,
menteele gedachte voorop stelt, dat het gesocialiceerde g
bedrijf, los van politieke inmenging, moet trachten zoo 1
goed en goedkoop mogelijk te produceeren, en dat
alle bureaucratie en stroeve ambtenarij moeten worden '
geweerd. Die heele proeve van organisatie is buiten- 4
gewoon zwak, zij waarborgt precies het omgekeerde
van wat men wil. Wat nu echter de Groepsraden en i
Personeelraden aangaat, trekt vooral deze passage
· uit het Socialisatierapport de aandacht, waar iklees: 4
,,Aan de vakvereenigingen de keuze geheel over te
laten, is met den aard van het instituut niet overeen
te brengen, daar de groepsraden niet het enkele bedrijf
V in kwestie, doch ook andere bestrijken. Het gevaar
. zou trouwens dan ook dreigen" - aldus vervolgt het
Rapport -- ,,dat de Raad zich als een filiaal van de r
vakvereeniging zou gaan beschouwen, Wat zoowel Q
voor de Raden als voor de vakvereenigingen nadeelig «
zou blijken te zijn". Aan de vakvereenigingen wordt i
l hier alleen het kluifje gereikt der candidaatstelling, ,%
r waaruit dan de betrokken groepen kiezen. In het alge- ¥
meen staat het Socialisatie-rapport afwerend tegenover
den drang der vakbeweging, uit gerechtvaardigde {
" vrees, dat, zoo deze de lakens der socialisatie had uit E
te deelen, groepsbelangen zouden triurnfeeren in plaats E
van het groote algemeene belang, waarvan socialisatie
de paladijn wil wezen. Op dien grond wordt b.v. aan
de vakvereenigingen elke beslissende invloed ont- ,
i f.
I
lj
ii
I ,