HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 23

JPEG (Deze pagina), 817.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

ä
l
l
1
` 21
1. Ons interesseert hier echter wel het meest de mede-
g, 1 zeggenschap van het personeel, waarover op blz. 50
i- ä van het Socialisatie-rapport iets wordt gezegd. Men ·
moet natuurlijk niet denken aan personeelsraden in
d particuliere ondernemingen, want deze bestaan niet
ç- f meer in een gesocialiseerd bedrijf. I-loe dan wel?
e ’ Betreft de Personeelsraad heel het personeel van het
;t _ bedrijf in gansch zijn omvang? Of wordt het bedrijf
1. in technische eenheden als het ware gedecentraliseerd,
r- f zoodat er evenveel Personeelsraden zijn als dergelijke
n 5 eenheden (de vroegere ondernemingen vormen dan
2- ,,1 het uitgangspunt)? Dat is niet erg duidelijk, en toch
_ ware de grootst mogelijke duidelijkheid hier geen _
:­ '· luxe. Ook zijn er Groepsraden, die aan den Personeel-
n j raad ten grondslag liggen, vermits uit de afgevaar-
p digden van de Groepsraden de Personeelraad wordt
1 " samengesteld. De taak van al die raden is zuiver
.., * adviseerend en ook controleerend, zonder dat wederom
i. blijkt, welk rechtsgevolg intreedt, zoo de controle
t . misstanden aan den dag brengt. Ziet hier de bevoegd-
r ,· heden, waarmede de Groepsraden - het Rapport
ti 5 noemt een Raad van Technici., een Raad van Voor-
rt mannen, een Arbeidersraad e.d. - zullen worden
t g toegerust: 1°. in samenwerking met de vakvereeni-
r Q gingen controle uitoefenen op het naleven van de
t, overeengekomen arbeidsvoorwaarden; 2°. in samen-
{ werking met de Arbeidsinspectie controle uitoefenen
.l op de veiligheidsmaatregelen e.d.; 3°. het bij de bedrijfs-
.. , leiding ter sprake brengen van wenschen, de arbeids-
t verhoudingen betreffende, binnen de grenzen der
1 ' overeengekomen arbeidsvoorwaarden, dus geen wen-
j 3 schen betreffende nieuw aan te gane overeenkomsten,
=- en dan 4°. nog een vage algemeene bevoegdheid tot
e j het geven van advies bij het vaststellen van praes-
·- tatienormen, indeeling der arbeiders bij de diverse
r werkzaamheden enz. enz. Men ziet, veel houvast geeft
t dit alles niet, regelende kracht zit er niet in, en de
1 practijk zou vrij zijn al die adviezen naast zich neer
1 te leggen, zoodat medezeggenschap werd tot een
. wassen neus en niets dan tijdverlies zou beduiden,

° ii
1
ä