HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 22

JPEG (Deze pagina), 815.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

4 .
· ä
Qj 20
’ huishouding bezig is zich een weinig op te richten.
‘ ë Maar het blijven feiten, en hun kennis is noodig, »
.. ë om te begrijpen, dat tegen hun achtergrond de soci­ ä
, § alisatie tot de fantasieën zou gaan behooren, waar- ‘
D T voor het Socialisatie rapport zelf zulk een afkeer had
ij aan den dag gelegd. Zoo werd een schrede terug- I
n ? gezet. Niet socialisatie had het socialisme voor te i
f T bereiden, doch de medezeggenschap moest de komst ;
=¤ . ’ der socialisatie, geleidelijk alweer, mogelijk maken.
· f · Daarmede gaf de S. D. A. P. blijk, de feiten te ver- E
j staan. Waarmede niet is gezegd, dat zij zich van ‘
* e alle fantasieën of utopieën wist vrij te houden. Ge- ,;
‘ .; lijk nog wel nader zal blijken. ,
­ In 1923 dan, drie jaren nadat het Socialisatie­ ‘
rapport zijn klaroen had gestoken, verscheen er een f
` nieuw Rapport, welks titel ook die van mijn onderwerp
is. Het werd uitgebracht door een Commissie, ingesteld `
jg? niet alleen door de S.D.A.P., maar ook door het N.V.V., ’
4 dat zelfs het eerst werd genoemd.
`ï` Er was iets veranderd. En wel juist op het punt .
. der organisatie van de medezeggenschap der ,=
ondernemingsraden. Ik zal u niet vermoeien met u J
de ingewikkelde organisatie te schetsen, welke het
. Socialisatie-rapport voorstelt voor de leiding en het ï~
5; ‘ toezicht op de leiding van de in gemeenschapsbeheer i
overgegane bedrijven. Alleen wil ik er op wijzen,
_;ï dat er een Raad van Toezicht zal komen voor elk
_ bedrijf, welke Raad de algemeene bedrijfspolitiek zal
" aangeven en de Directie zal hebben te controleeren. ,.
Medezeggenschap in de aangelegenheden van het
t 4 Bedrijf in zijn geheel zullen de arbeiders kunnen ‘
ij uitoefenen door dien Raad van Toezicht, waarin zij 3
vertegenwoordigd zijn naast de technici, de ambte-
T naren, de vertegenwoordigers der gemeenschap en de ·;
g grootconsumenten. Behalve deze waarschijnlijk op-
. zettelijk wat vaag gehouden medezeggenschap voor
Q, het geheele bedrijf, zal de stem der arbeiders naast
die der andere genoemde groepen gehoord worden Tä
in een boven heel de wereld der bedrijven tronend gi
opperst lichaam, den Algemeenen Bconomischen Raad.
,1*
­ 2
:·` ¤
7 i
4