HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 21

JPEG (Deze pagina), 766.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

.1

1
,5 19
mg mingsraden in te stellen, doch waarin bovendien
iet aan die raden bepaalde bevoegdheden zouden wor-
iê- ,1 den verleend.
in Ik zal mij hiermede verder niet bezighouden en
en mij wenden tot hetgeen van socialistische zijde wordt
Jil voorgestaan.
fr, In 1920 verscheen het bekende en belangrijke Rap-
de; port over het Socialisatievraagstuk, uitgebracht door
jl; de Commissie uit de S. D. A. P. Daarin werd bepleit
al- E geleidelijke socialisatie van verschillende bedrijfstak­
,g­ ken, tot zelfs den landbouw toe, om zoo stap voor
de stap, zij het geenszins langzaam, te komen tot ver-
‘i wezenlijking van het socialisme. Op blz, 9 wordt
in het gezegd: ,,een proces van geleidelijkheid, wat
de niet hetzelfde beteekent als langzaamheid". En uit-
eg drukkelijk wordt er op gewezen: ,,Alle gedachten
en 1 aan de mogelijkheid van een plotselingen overgang `
er- van kapitalisme naar socialisme behooren in het rijk
ig i der fantasieën? Dat schreef men in 1920, in den
aft tijd, toen nog de schijnwelvaart de oogen der meesten
>k- ‘ E verblindde. Maar de malaise stak een leelijke spaak
en in het wiel. De vakbeweging, voor de verwezenlij-
1t- . j king van medezeggenschap in een of anderen vorm
si- van vitale beteekenis, moest menige veer laten. Van
in 1 April 1920-1 jan. 1924 bedroeg het ledenverlies
in- voor het N. V. V. alleen 79303 of 30*/4 °/O. En met
te de andere vakbonden ging het gelijkelijk bergafwaarts.
aa- Het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten, onbe-
:le drieglijk symptoom van de kracht der vakbeweging,
fs- nam schrikbarend af: van 983 in 1920 tot 723 in
»e­ ï 1922 en op 1 juni 1923 660, een teruggang sedert
in 1920 van 323 of 33 °/,,.,I-Iet aantal bij collectieve
je- contracten betrokken ondernemingen verminderde
al 31 met 5646 of 25 °/O, dat van de werknemers met 35613
n, of 13°/O.
gn En nu behoeft men zich over die feiten niet te _
op verheugen. Want zij zijn almede de zeer duidelijke
H- teekenen der algemeene malaise, die in_handel en
in bedrijf na 1920 zooveel ellende heeft gesticht en
,€- waaruit thans, heel langzaam, de volks- en wereld-
ä
. ii
it