HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 20

JPEG (Deze pagina), 810.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

. g i T

. r
is ·
ä
. ' in Bedrijfsraden en Ondernemingsraden. lndirecte i
§ï Y bevordering van overheidswege van hetgeen in het
S j bedrijfsleven is gegroeid of bezig is te groeien, zie- ,
daar de eenige mogelijkheid, welke de stellers van
fil; ä dit Rapport aanvaarden. Met die gedachte kan nien
_. het eens zijn, al blijft er plaats voor meeningsverschil
` omtrent de aanbevolen middelen. Hoofdzaak blijft,
TQ ` dat van dwang tegen den wil van een der beide
‘g - groepen geen sprake is. Men kan het zeer duidelijk
1 uitgesproken vinden op blz. 3 van het Rapport, waar E
1 de Commissie met zooveel woorden zegt, dat het vraag- _
g stuk der medezeggenschap te zien is als dat van de
.` ï . ontwikkeling van het bedrijfsleven van onderop. *
~ Wat het standpunt is van den Hoogen Raad van
Arbeid, is niet precies te zeggen. De verschillende
stroomingen voor en tegen zijn in het Prae­advies
~* van Commissie XII en het Advies van den Hoogen «
§{ï· Raad te vinden, doch maar zelden blijkt een meer-
4 derheid tot een bepaalde slotsom te komen. Een ding i
`ï` is vastgelegd: een meerderheid van 18 tegen 10 heeft
de vraag, of een wettelijke regeling van de publiek- ‘ §
~ rechtelijke bedrijfsorganisatie in den geest van den
heer Veraart wenschelijk was, ontkennend beant- . i
· woord. Daarmede staat vast, dat de hoogste offici- ji
F; ‘ eele adviseerende arbeidsautoriteit in ons land in
E meerderheid niet weten wil van een bedrijfsraden­
Q? stelsel ii la Veraart, terwijl zeer stellig ook dient te
_ worden aangenomen, dat de socialistische organisa- Q
tievorm in de oogen der meerderheid geen genade
heeft kunnen vinden. De medezeggenschap bedrijfs- j
J ~ gewijze is daarbij, voor wat haar wettelijke invoe- i
f, ring aangaat, bij den Hoogen Raad van Arbeid van
de baan. En de medezeggenschap ondernemingsge-
f wijs, dus in ondernemingsraden, deze zal het al
evenzeer zonder wettelijken dwang moeten stellen,
-3 wanneer naar de stem van de meerderheid uit den E
Hoogen Raad wordt geluisterd. Immers kan men op
blz. 15 van het Advies lezen, dat slechts een min- Q
j derheid een wettelijke regeling aanbeveelt, waarin
niet alleen de verplichting wordt opgelegd onderne-
1
Q 1
el .