HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 19

JPEG (Deze pagina), 807.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

l
»J
j 17
) H Tegenover de privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie,
_ staat nu de publiekrechtelijke, welke haar voor-
· naamste steunpunt zoekt niet in het historisch ge-
wordene, doch in de wet. En gelijk ik al aanduidde,
_ ` splitst de publiekrechterlijke zich weer in een kapita- ~
listischen en een socialistischen tak. Men kan dezen
' laatste met den meer gebruikelijken term aanduiden
van socialisatie, welke niet anders beoogt dan uit
te monden in een socialistische bedrijfsordening.
Van de kapitalistische publiekrechtelijke bedrijfs-
e organisatie, welke de particuliere onderneming, zij
~ het gestoken in een zeer eng keurslijf, dat vrijwel
t alle vrijheid van beweging onmogelijk maakt, en de
onderneming volkomen afhankelijk maakt van een
[ p' hooger gezag, is de scherpste omlijning te vinden _
- < in eenige zeer bekende publicaties van den geeste-
- 2 lijken vader van dit stelsel, den heer `Veraart, den
L ç . Delftschen hoogleeraar voor economie. Ik moet een
, 1 bespreking van dit hervormingsplan thanslaten rusten,
l en wil er alleen op wijzen, dat het in sommige onder-
, é deelen gelijkenis vertoont met socialisatie. Die onder-
; deelen zijn, vooreerst dat alle heil wordt verwacht
, V, van den wetgever, zonder wiens steun_en dwang
_ q van het plan niet veel terecht zou komen, verder
- dat aan concurrentie een eind wordt gemaakt, en
i ten slotte, dat aan de arbeiders, naast de werkgevers
en de organen van de gemeenschap, een stem in
5 het kapittel wordt gegeven. Reden genoeg, om het
stelsel als half-socialistisch te kenschetsen, waarbij
natuurlijk alle bezwaren, welke halfheid meebrengt,
worden in den koop genomen.
Het zijn dus niet alleen de socialisten, die mede-
zeggenschap voorstaan. Wat `onze vrijzinnig-demo-
craten betreft, ook zij staan tegenover de leuze van
medezeggenschap wel sympathiek, gelijk blijken kan
g uit het desbetreffend Rapport van de Commissie, die
door het Hoofdbestuur van den Vrijzinnig Demo-
cratischen Bond was benoemd. Maar het groote ver-
schil is, dat deze bond niet weten wil van een van
bovenaf opgelegde organisatie der medezeggenschap
2
E

1
tl
.!
ä