HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 18

JPEG (Deze pagina), 706.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

fa? , E .·


16
traal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd') *
1 Er waren: p
" Hoofden van ondernemingen: { äïäïlïgêäêgêttz ,
èij 1
~ » Nijverheid ..... r 151833 27630 · ·
" Landbouw .... , 215679 6170
Handel ...... 112800 9545 ‘
Verkeerswezen . . . 46392 a ° 5523
j Bankwezen ..... 1930 I 822
Het ware interressant, te weten, hoe kapitaal en i
arbeid verdeeld zijn over het stelsel van eigen- exploi­ ‘
tatie en het stelsel van gesplitste bedrijfsleiding. Ge- t
·äï gevens daarover zijn mij niet bekend. Maar toch
Q kan met grond worden volgehouden, dat bij ons de
. eenmanszaak overheerscht, niet alleen naar het aantal _
1 ondernemingen, doch ook naar het daarin gestoken ‘
kapitaal en den daarbij te werk gestelden arbeid. Ik
l bedoel daarbij het geheel, want er zullen takken zijn, al
, zooals het verkeerswezen en het bankwezen, waarin
‘ de verhouding omgekeerd is. Zelfs echter op het ge-
bied van het bankwezen, waar de naamlooze vennoot-
schap zich zoo bij uitstek thuis gevoelt, vinden wij
_ tegenover 822 bedrijfsleiders niet minder dan 1930 p,
hoofden van ondernemingen. Evenwel zijn buiten
fi twijfel kapitaal en arbeid hier, bij de banken, meer
geïnteresseerd bij de naamlooze vennootschap dan
bij de eenmanszaak. Het geheele beeld, waarom het
{ · bij socialisatie te doen is, ondergaat daardoor geen _,
g wijziging.
§ De conclusie zou dus ook voor ons land moeten
luiden, dat scheiding tusschen bezit en leiding voor
§;§ het bedrijfsleven als geheel zou neerkomen op een
gl volslagen omkeering van de bestaande verhoudingen.
f mäaandschrift 30 Sept. 1924, blz. 1103.
ï`ï; ` _?
:1;
. '1
1 - 1
ä