HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 14

JPEG (Deze pagina), 815.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

12
publiek van hen verlangt. Er wordt daarbij misgetast
l nu en dan, er worden verliezen geleden, omdat men l
nu eenmaal wel een toekomstige ontwikkeling van '
de vraag met behulp van erv"”aring, flair en intuïtie i
kan vermoeden, doch nimmer met volstrekte zeker- ”
heid haar kan weten en voorzien. De toekomst blijft g
Q dubieus, dat geldt niet alleen van de bestaande, *
f§ doch van el/ze productiewijze. De bestaande heeft
“ het voordeel in den loop der prijzen zoo naar den *
{gg, kant van de kosten als naar den kant van den af- `
if zet een kompas te bezitten, dat wel niet feilloos ,
werkt, doch dat hondermaal beter is dan heelemaal ·
geen kompas. ·
Ik moge er even op wijzen, dat nog geen enkele i
voorgestelde verandering in ons` productiestelsel, ook ,
° niet de gemeenschapsproductie van socialisatie en Q
socialisme, er in geslaagd is een richtsnoer aan te 3
g, geven voor de verschillende takken van voort- j
, brenging en voor de quantitatieve verhouding, waarin
, natuur, arbeid en kapitaal over die takken ·zouden
moeten worden verdeeld, ik herhaal: een richtsnoer
‘> aan te geven, dat ook maar in de verte zou halen
bij wat wij hebben in het prijzen- en kostenkompas
bij zoo vrij mogelijke prijsvorming. Alleen zoo wordt {
Q de grootst mogelijke welvaart voor allen verkregen.
En het is merkwaardig, dat het Socialisatie-rapport, t l
dat zoo menig hard woord lanceert aan het adres ·
van de anarchistische en spilzieke kapitalistische
productie, niet aanwijst, hoe bij socialisatie de aan-
gi passing van het aanbod aan de ook dan telkens
wisselende vraag zal zijn verzekerd? Er is op dit F
er ailerbelangrijkste punt niets dan luchthartig opti-
misme. Er is volop critiek op de crises, die nu en
§ dan onder het kapitalisme optreden doch die ook,
E onder de werking van den prikkel tot beperking
j van verlies, de kiem tot herstel in zich dragen. En
er is blindheid in de overtuiging, dat de gemeen- E
jj: schapsproductie zoo maar, als vanzelf, zonder prijs-
kompas, van die crises met haar nasleep van
jjf kapitaalverlies en werkloosheid zal zijn. verlost, Er
li
n U
V" . .;