HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 13

JPEG (Deze pagina), 825.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

' ,__/f._$€ï§;­._
Bijzonder duidelijk is het beeld, dat in"d*iTt‘v,erbantl gl "
de bekende Leipziger hoogleeraar Ludwig Pohle heeft?
, ` gebezigd. 1) Hij vergelijkt den ondernemer bij een golf- ·
`, - breker. Deze vangt, wanneer de barometer van ver--
anderlijk naar storm gaat wijzen, de eerste stooten
op. Achter den golfbreker blijft het water voorloopig
nog rustig en in dat water voelen de andere mede- ·
werkers aan de productie Zich vooralsnog veilig:
de ondernemer draagt alleen. Wanneer echter de
ä storm heel lang aanhoudt of aangroeit tot een orkaan,
‘ j dan gaat het ook spoken achter dien dam. Dan zal
de dam kunnen bezwijken, of wel, al houdt hij stand,
l zullen de golven er over heen slaan en het tevoren
rustige watervlak in beroering brengen. Het beeld
is van treffende juistheid, waar het ons duidelijk
maakt het tot zekere hoogte principieele onderscheid
tusschen het risico van den eigenlijken ondernemer
Qï en dat van zijn medewerkers bij de voortbrenging.
¥ Ik zal nog gelegenheid hebben op dit punt terug te
komen, wanneer ik de medezeggenschap bespreek.
Voor deze laatste is het antwoord op de vraag naar
aard en wezen van het ondernemersrisico van beslis-
sende beteekenis. Ook dit wordt door de sociale
ë plannenmakers al te zeer over het hoofd gezien.
De ondernemersfunctie staat en valt met de zoo-
even geschetste verantwoordelijkheid. Voor den
ij ondernemer de winst, voor hem in de eerste plaats
het verlies. Zoo is als vanzelf, zonder decreet van
boven af, die voor de algemeene volkswelvaart zoo
onmisbare klasse van lieden ontstaan, wier roerigheid,
gi energie en moed, wier lust tot het inslaan van
nieuwe wegen gepaard aan bedachtzaamheid de
· economische maatschappij heeft gebracht op haar
tegenwoordig peil van technische en commercieele
outilleering. Het zijn de gezonde prikkels van zelf-
behoud en zelfontplooiing, die de ondernemers in
den concurrentiestrijd dwingen, zich voortdurend
rekenschap te geven van hetgeen het afnemend
') Kapitalismus und Sozialismus, 3, Auflage, 192l,blz. 38- 45.