HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 12

JPEG (Deze pagina), 824.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

lO
gevolgen hebben. Principieel staan zij er niet anders
jg voor dan wie ook hunner medeburgers. De eisch,
dat in de vette jaren moet worden gespaard voor de ,
magere, geldt voor iedereen, ook voor de arbeiders. `, ­
.3 Het is b.v. een heillooze fout geweest van onze werk-
"j loosheidszorg uit de crisisjaren, dat deze geen oog
heeft gehad voor het fundamenteele verschil tusschen
Yi crisiswerkloosheid, die wèl en seizoenwerkloosheid
die nooit en nimmer voor steun in aanmerking mag
komen. Zoo kan ook de kapitalist-geldschieter zich
p niet aan verantwoordelijkheid onttrekken. De houders · g
van Russen en Metallieken weten van deze verant-
woordelijkheid een ander te vertellen. Het is hun Q
Q; zaak, aan welke ondernemingen en gouvernementen
- ‘ zij hun besparingen zullen toevertrouwen. En als zij
j het niet zelf doen, is het de taak van de banken.
¢ De gevolgen van een verkeerde keus bij beleggingen
á. komen voor hun rekening. Dat is noodig en nuttig, Qi
· omdat ook deze verantwoordelijkheid in verband met §?
r de klappen, die nu en dan worden uitgedeeld, de
· menschen wakker houdt en ongetwijfeld op den duur
aldus de betere, ook maatschappelijk betere, beleg- Eg
gingsgelegenheden het zullen winnen van de minder
goede en minder betrouwbare. Gelijk ook beter waar
. op den duur en in het algemeen zich op de markt f
E met succes zal kunnen staande houden tegenover
minderwaardige namaak. Ten slotte is er de ver- ii
fl antwoordelijkheid van hem, die waardevolle natuur-
diensten ter beschikking stelt van de ondernemingen.
Ook hier is vergissen mogelijk en dat is, mits wederom
·` de gevolgen zijn voor hem, die zich vergist, buiten-
gewoon heilzaam. Dit alles is een uitwerking van
ä het algemeene principe der individueele verantwoor- .
' delijkheid voor eigen doen en laten. Maar nu is, gelijk
g ik reeds aanstipte, het eigenaardige van de positie
jï van den ondernemer dit, dat hij, boven en behalve
{Q? die algemeene, ook nog een bijzondere, geaccentueerde
verantwoordelijkheid heeft als ondernemer, doordien
;, hij natuur, kapitaal en arbeid als het ware heeft
uitgekocht voor een vast bedrag.
l T
.1
zal
fl J