HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 11

JPEG (Deze pagina), 827.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

9
belastingen ontzfcn de zoo brood- en broodnoodige
- . kapitaalvorming, laten het bedrijfsleven de middelen, .
die het behoeft voor zijn wasdom, tasten de werk-
gelegenheid niet aan. Een zware belastingdruk als
waaronder wij, en vooral ook de middenstand, gebukt
gaan, moge oogenblikkelijk wat meer geld in het
, ‘ laatje brengen: hij staat nochtans gelijk met het
. verstoppen van de welvaartsbronnen van het volk,
vl en op den duur wordt ook de fiscus daarvan de
dupe. Een belastingwezen met lage tarieven zal,
zooal niet dadelijk, dan toch in een niet verre toe- E ·
­ komst de middelen ruimer doen vloeien dan een ­
` belastingwezen, dat het onderste uit de kan wil heb-
ben, maar dan ook stellig het lid zal krijgen op
den neus.
Keeren wij tot onzen ondernemer terug. Hij brengt
voor eigen rekening de productiefactoren samen, natuur,
Q kapitaal, arbeid, die hij vast honoreert voor hun mede~
werking onder zijn leiding, onverschillig of er winst
· wordt gemaakt dan wel verlies geleden. De verantwoor-
delijkheid van den ondernemer is er eene in de tweede
, macht. Want hij staat niet alleen voor zichzelf, maar ook
i voor de anderen, zijn medewerkers, wier risico hij
op zich neemt in de verwachting, dat er voor hem,
· nadat hij de diensten der medewerkers heeft betaald,
Z nog winst zal overblijven. Ik wil natuurlijk allerminst
j zeggen, dat die medewerkers: de grondeigenaren
en verdere bezitters van waardevolle natuurkrachten,
de kapitalisten, die hun kapitaal den ondernemers
toevertrouwen, de arbeiders, die met ondernemers
arbeidsovereenkomsten aangaan, geen verantwoorde-
· lijkheid hebben en geen risico zouden loopen. Ken-
merk van de z.g. kapitalistische maatschappijorde,
en ik durf volhouden van elke orde, die op het behoud
van een krachtige bevolking prijs stelt, is, dat ieder-
· een zooveel mogelijk staat voor zichzelf. Dat geldt
_ dus b.v. ook van de arbeiders. Dezen zijn verant- ·
woordelijk voor hun beroepskeus en voor het in dienst
treden juist bij dien bepaalden ondernemer. Dat kan
voor hen in bepaalde gevallen minder aangename