HomeBedrijfsorganisatie en medezeggenschapPagina 10

JPEG (Deze pagina), 822.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 45.33 MB

Z 8 _
jj eigendom ook beteekent de grootste verantwoorde-
:, lijkheid. 'erst strekkende bevoegdheid en verant- -
woordelijkheid, d.w.z. zelf de gevolgen dragen van
het gebruik, dat van die bevoegdheid wordt gemaakt,
die beiden zijn onverbrekelijk verbonden. Gegeven
de mensch, gelijk hij is, staat onomstootelijk vast,
dat verantwoordelijkheid een mensch sterk maakt, W `
terwijl gemis aan verantwoordelijkheid de energie .
.,2 doet verslappen. Geen grooter ondienst kan aan een Q;
Q volk worden bewezen, dan het de gedachte bij te
J brengen, dat Vadertje Staat het met zijn kinderen
wel goed zal maken. Wat is dan toch die Staat, naar .
V wiens zorg en weldaden zoovelen nog steeds reik· ` `
halzend uitzien? Begrijpt men dan niet, dat die Staat ‘
nl maar een schotje is, waarachter precies dezelfde
menschen staan als er vóór? Dat die Staat wij zelf
zijn in opvolgende geslachten? Een krachtige, ge-
; zonde Staat die zou tronen boven een bêvolking van Q
_ de hand ophoudende zwakkelingen is de grootste »
tegenstrijdigheid, welke zich denken laat. Pauvres
r paysans, pauvre royaume, heeft reeds de maarschalk
de Vauban gezegd. De Staat en de volkshuishou· ,
ding, welke die Staat met zijn rechtsorde omspant ‘
. en samenbindt, zij geven geen kracht en bloei, doch
__. . zij ontvangen hun kracht en hun bloei naarmate de l
, individuen hun praestaties stoffelijk, geestelijk en f
{ moreel hebben weten op te voeren tot steeds hooger i
·~ peil. Men zal zeggen: en het onderwijs dan? Gaat
daarvan geen kracht uit en moet daarvoor den Staat
g, en zijn onderdeelen niet dank geweten? Maar de
' Staat-onderwijsman zijn wederom wij. De onderwij-
zers en hun opleiding, de leeraren in alle instellingen ~
van middelbaar en nijverheidsonderwijs, de hoogleer-
E aren, het is allemaal weer wij, wij, wij. Het is het
volk, dat leidend en geleid, zich zelf onderwijst. Wij
moeten leeren dwars door den Staat heen te zien ~
g, ­ en ons niet verbazen, wanneer wij dan onszelven _
tegen komen. Nog even een voorbeeld in het voor-
bijgaan: de Staat heeft belang bij lage belastingen,
gg omdat wij allen daarbij belang hebben. Want lage
J