HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 749.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

Q
dat de jongelui goed gehuisvest zijn, dat alle fabrieken
goede en degelijke lectuur aanbieden, dat de laagste trac-
tementen zóó zijn, dat de geëmployeerden kunnen trouwen,
, dat hun positie zóó is, dat ze niet door den willekeur van
I een administrateur morgen op straat staan.
De japansche concubine zal evenmin als de javaansche
I de jongelui behoeden voor verveling, degeneratie, geslachts-
· ziekte, enz.. enz., daargelaten nog het lage standpunt ,
ingenomen, om zoo te beschikken over zijn medemensch,
alsof de vrouw geen beter lot waardig was.
’t ls volgens mij een schande voor ’t corps geneesheeren,
dat een hunner collega’s zulke theorieën durft te verkon-
digen, en is voor mij dan ook de eenigste verontschuldiging
hiervoor, de demoraliseerende en neerhalende maatschappij,
. die dezen arts reeds te pakken heeft.
gi Toen eenige nog weldenkende menschen in het ,,Soera-
bayasch Handelsblad" den heer KOPPESCHAAR aanvielen,
hield de redacteur van dit vooruitstrevende blad de hand
boven ’t hoofd van onzen esculaap; en toen de storm van
verontwaardiging grooter werd, wat denkt ge lezer, dat de
redacteur deed? Hij sloot het debat.
. De heer KooT, redacteur v/h ,,Vegetarisch Weekblad",
op deze wijze den weg om zijne denkbeelden kenbaar te
maken, afgesloten ziende, schreef een alleszins leesbare
brochure over het concubinaat. Deze brochure is, behalve
in Indië, ook verkrijgbaar gesteld bij de firma DE Bussv
te Amsterdam voor slechts f 0.10. i
Op de eigenaren en geïnteresseerden in de suiker-
{ industrie rust voornamelijk de dure plicht het concubinaat
tegen te gaan; door verdwijning hiervan zullen er tevens
‘ heel wat minder ongelukkige kinderen geboren worden,
zullen er heel wat paupers in de Indische maatschappij
minder zijn.
Vindt uw zoon een aangenaam verblijf bij den admi-
nistrateur der onderneming?
j Neen, hoogst en hoogst zelden treft men een admini-