HomeHet leven op een suikerfabriek in IndiëPagina 10

JPEG (Deze pagina), 713.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 12.47 MB

. 8
O de Europeesche vrouwen zich evenals hunne mannen met
den sleur laten medegaan.
i i Uw zoon is dus reeds overgehaald tot de bitterflesch;
Q weldra wordt hij bepraat tot ’t nemen eener concubine. V
Q De concubine wordt hem voorgeschilderd als hoogst I
r noodzakelijk.
, ,,jANssEN, hoe staat het met de taal ?" vraagt de admi- l
nistrateur. ·
ä Nu, is ’t antwoord, dat gaat nog niet hard; ja man, je
. moet zorgen dat ge deze zoo spoedig mogelijk leert.
li Maar hoe, denkt jANssEN, onderwijzers zijn hier niet
jl en zijne collega’s hebben de aardigheid hem allerlei dingen
te leeren, die hij totaal niet noodig heeft.
i lf Wat een pleizier, als jANssEN een glas water denkt te
vragen en hij zegt, mintah nonna bagoes (ik vraag een _
mooi meisje), enz. enz. ç,
. ,,Goede raad is duur, neemt eene huishoudster," zegt
»' een zijner zoogenaamde vrienden.
ä Ouders, uw zoon is weder een graadje gedaald.
i jg? De administrateur is tevreden; de collega’s zijn gerust
en JANSSEN is gered, zoo denkt hij tenminste.
De concubine is de kanker der Indische maatschappij.
Op het congres der suiker­industrie, gehouden te
jg Soerabaya in April 1905, heeft de heer KOPPESCHAAR, arts
te Tegal, eene voordracht gehouden over fabriekshygiène
· j_ en het concubinaat.
if In deze rede raadde hij de jongelui sterk aan, geen
javaansche concubine te nemen, maar een japansche en
` wat gaf deze verlichte man als voornaamste rede op, n.l.
i deze, dat de javaansche concubine den man niet kan boeien
de japansche daarentegen met de jongelui een spelletje kon
ir dammen of kaarten.
jammer, dat de heer KOPPESCHAAR tot redding van deze
jongelui niet zijne zusters, dochters, nichten etc. etc. be-
3 schikbaar stelt.
Neen, Dr. KOPPESCHAAR, laat de handelslichamen zorgen, j
ii
gl
ti
.1;
it nr ag1ïï.+