HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 9

JPEG (Deze pagina), 643.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

8
Y van den mensch werden, hoe meer gedetailleerd de
‘ bedrijven, en hoe belangrijker en onmisbaarder de
functie van het geld.
i- Waar in onzen tijd de verhoudingen zoo ingewikkeld j
zijn en de industrie in alle bedrijven zoo ontzettend
gecompliceerd, is het geld een algemeen erkend en
zeer gewaardeerd ruilmiddel geworden, zonder ’t welk
wij geen dag, ja, geen uur, onze dagelijksche zaken
_ zouden kunnen afdoen. In zijn hoedanigheid van ruil-
middel, maar bovenal in die van waardemeter, is een ,
eerste vereischte, waaraan het geld beantwoorden moet,
dat het een vaste waarde heeft tegenover goederen. V
Gebruikten minder beschaafde volken als geld ver-
schillende zaken als vee, zout, ijzer, ivoor, de beschaafde l
volken hebben allen hun toevlucht genomen tot goud i
en zilver, waarvan munten worden geslagen van een A
bepaald, wettelijk vastgesteld, gewicht en gehalte. i
Naast de munten, neemt het papieren geld een be- j
langrijke plaats in. Daaronder verstaat men biljetten, f
meestal door den staat zelf, of een zooge­ ,
. naamde Circulatiebank uitgegeven en gewaarborgd. I
Hier te lande is het meeste in omloop zijnde pa- l
pieren geld uitgegeven door de Nederlandsche bank,
die daarvoor van den staat het monopolie heeft ge-
kregen. De Nederlandsche bank heeft daartegen de
verplichting om als dekking een hoeveelheid goud en {
zilver in hare kelders te bewaren, minstens gelijk aan .
40% van het totaal uitgegeven bedrag aan bankpapier,
welke hoeveelheid steeds onder staatscontróle staat.
Q Nog zijn in omloop een aantal biljetten van den staat
u zelven van f 10 en f 50, welke echter niet meer wor-