HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 8

JPEG (Deze pagina), 545.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

' ` ’ ‘ '
X
i
HET GELD IN ’T ALGEMEEN. jl
Het is de moeite waard na te gaan, hoe het begrip
V geld ontstond en waaraan het de gewichtige plaats,
r die het in onze huidige samenleving bekleedt, heeft te
danken.
j In den vroegsten tijd, in het begin der beschavings-
A geschiedenis, toen de menschen nog leefden van jagen
L en visschen, waren de behoeften minder verscheiden
dan in onzen tijd. l
De mannen verschaften voor zich en hun gezin Y
voedsel en kleeding en ruilhandel vond weinig plaats. l
E Naarmate echter de behoeften toenamen, de smaak *
verfijnde, werd het voor den enkeling moeilijker zich j
’ alles te vervaardigen, wat hij noodig had. De verdee- 9
l ling in bedrijven ontstond en als onmiddellijk gevolg ‘
~ de ruilhandel. De primitieve ruilhandel was die van l
` goederen tegen goederen; wie schoeisel over had en
voedsel behoefde, ruilde met een ander, die voedsel l
; voor twee had en geen schoeisel. Evenwel deze wijze
` van doen had vele bezwaren en moeilijk zal het voor l
velen geweest zijn om te krijgen, wat zij wenschten.
Wat ontbrak was een ruilmiddel tevens waardemeter. ,r
Ziedaar den oorsprong van het geld. lï
Het licht voor de hand, dat hoe talrijker de behoeften _l
‘ ‘ 1