HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 69

JPEG (Deze pagina), 552.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

69
mark niet zooveel waard zijn, als een wissel die direct
betaalbaar is.
Aan de verschillende beurzen in Europa en Amerika
worden de wisselkoersen op andere landen genoteerd.
Zoo noteert Amsterdam koersen op Londen, Berlijn,
Parijs, Brussel, St. Petersburg, New-Vork, Weenen enz.
Elken dag wordt door de officieele wisselmakelaars
een koerslijst opgemaakt en gepubliceerd volgens on-
derstaand model.
Wisselnoteering op 14 Febr. ’06.
Parijs kortzicht f 48.25 per franc100
Parijs Zmaanden- 47.87*/2 ,, ,, 100
Belg. bankplaatsen kortzicht - 48.133/4 ,, ,, 100
,, ,, 3maanclen­ 47.56*/2 ,, ,, 100
Zwitsersche bankpl. kortzicht - 48.07*/2 ,, ,, 100
( ,, ,, 3 maanden- 47.35 ,, ,, 100
Spanje 3 maanden- 1.90 ,, ipiaster
Portugal 3 ,, ,, ­ -­ ,, 1 milreis
Italie 3 ,, ,, - 47.35 ,, 1001ire
St. Petersburg 3 ,, ,, -123.50 ,, Rb. 100
Weenen 3 ,, ,, - 49.68**/4 ,, Kr. 100
Oostenrijl<scl‘1ebankpl.3 ,, ,, ­ 49.433/4 ,, Kr. 100
Pruisische bankpl. kortzichr ­ 59.17*,2 ,, Rm.100
,, ,, 3 maanden- 58.17*/2 ,, Rm.100
Londen ,, kortzicht - 12.13*/2 ,, L. 1-/-
Londen 2 maanden ­ 12.03*/2 ,, L. 1-/-
Arbitrage.
Menigeen zal zich afgevraagd hebben, of het bij
buitenlandsche effecten nooit eens voorkwam, dat de i
koers aan buitenlandsche beurzen niet in overeenstem-
ming was met dien in ons land.
Bij het bespreken van deze vraag komen wij op het
gebied van de arbritage. De arbritage is het onderzoek