HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 67

JPEG (Deze pagina), 646.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

67
volking grootendeels bestaat van landbouw en veeteelt
zullen zuivelproducten en landbouwartikelen uitvoeren.
Streken rijk aan kolen­ en ijzermijnen zullen deze
grondstof vervoeren naar streken waar de industrie bloeit.
Zoo heeft een internationaal vervoer plaats op groote
schaal. I-leeft nu iemand in Amsterdam goederen ge-
kocht in Parijs, dan hij zal een schuld krijgen aan
Parijs, deze schuld zou kunnen worden voldaan door
het zenden van goederen of edel metaal.
Omgekeerd zal een ander in Parijs een schuld in
Amsterdam hebben te betalen en daarvoor denzelfden
weg kunnen inslaan. Gemakkelijk zou het nu zijn,
wanneer A in Amsterdam, die aan C in Parijs moet
betalen en B in Amsterdam, die van D in Parijs moet
ontvangen, met het bestaan van elkanders vordering en
schuld bekend en de bedragen gelijk waren. In dat
j geval zou A aan B kunnen betalen enDaan C, waardoor
j het vraagstuk opgelost zou zijn. Nu dit niet het geval
is, kunnen wij dezen weg niet inslaan. Wel bestaat er
een andere oplossing. B trekt nl. een wissel op D te
Parijs en verkoopt die aan zijn bankier. A komt bij
denzelfden bankier en koopt een wissel op Parijs, die
hij aan zijn schuldeischer C overzendt, die op zijn
beurt het geld bij D incasseert. Zijn de vorderingen
, niet even groot en hebben de verschillende personen
niet denzelfden bankier, dan verandert dit aan het we-
zen der zaak niet. De bankiers ontmoeten elkander .
ter beurze en is de vordering van B kleiner dan de
schuld van A, dan koopt A meer dan één wissel.
Het ligt voor de hand dat op deze wijze een aanbod
van wissels op verschillende andere landen ontstaat en
l