HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 66

JPEG (Deze pagina), 638.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

A

fl
66
siersbedrijf, vooral in Amsterdam, veel uitgebreider dan
tegenwoordig. Voor een honderd jaar bestonden te
[ Amsterdam een 80 kassiers; tegenwoordig zijn er
I eigenlijk nog slechts drie, de Associatie-cassa, de Kas-
,.. vereeniging en de Ontvang- en betaalkas, groote in-
g stellingen, die nog een talrijke cliëntéle bezitten.
In den laatsten tijd is veel geschreven over de con-
[ trole op de genoemde instellingen en op vennoot-
schappen in ’t algemeen. Deze bestaat bij vennootschap-
W pen ten cleele daarin, dat uit en door de aandeelhouders
i, benoemd wordt een raad van Commissarissen, die
toezicht houden op het bedrijf en aan het eind van
g_ een bepaalde periode meestal een jaarverslag over den
toestand van het bedrijf uitbrengen. Verder wordt aan
§,;; het eind van het boekjaar opgemaakt en gepubliceerd 4
een balans, een staat van alle bezittingen en schulden j
en een overzicht der gemaakte winsten en verliezen, j
benevens hoe de winst wordt verdeeld. j
Een dergelijke openbaarheid, die bij vele banken,
zooals wij zagen, zelfs zoover wordt doorgevoerd, dat A
wekelijks of maandelijks een staat van bezittingen en
schulden wordt gepubliceerd, kan niet anders dan een
gunstigen indruk maken op het publiek. Toch zou het
aanbeveling verdienen, als de controle op vennootschap-
pen door de wet werd vastgesteld, bijvoorbeeld met ,
behulp van wettelijk aangestelde accountants.
l,j" Wissallsoarsan.
Hiervoor is besproken het gebruik van wissels tot
jij? betaling van schulden of ontvangen van vorderingen-
De wissel neemt ook in het internationale ruilverkeer
een belangrijke plaats in. De landen, waarvan de be-i`? l