HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 60

JPEG (Deze pagina), 651.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.51 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

l
j 60
stempelkussen om wissels, die hij in zijne zaken heeft
nl te betalen, betaalbaar te stellen bij de bedoelde instel- j
ling. Komt een zijner leveranciers met een kwitantie j
{ of wissel bij hem, dan zal hij zelf geen groote kas ·
­ . behoeven te bezitten (’t geen een groot voordeel is)
,` doch zijn stempel op het stuk drukken voorzien van i
l zijne handteekening, waarnaar de leverancier zich met l
, ; het stuk naar de bank kan begeven, waar het wordt g
l l uitbetaald. Heeft hij daarentegen wissels op afnemers
t in binnen- of buitenland dan zendt hij die, onder be- I
E geleidend schrijven naar zijne bank, die deze wissels g
r onder aftrek van een luttel bedrag voor onkosten in- j
ll ë casseert en op de rekening bijschrijft. Het spreekt van l
. zelf dat de rekening-couranthouder steeds moet zorgen,
gj, dat hij een tegoed heeft bij de bank, daar het anders
zou kunnen gebeuren dat de betaalbaar gestelde wissels
niet worden gehonoreerd. Heeft de koopman of par- l
ticulier die eene loopende rekening heeft betalingen in
binnen- of buitenland te doen, het is weer de bank
jx die daarvoor zorgt door het afgeven van cheques op ‘
de plaatsen, waar de betaling moet plaats vinden. De
kosten van een dergelijke rekening zijn bij de ver- j
schillende instellingen zeer verschillend. Men betaalt
een provisie, die varieert tusschen */2 °/oo en 1/S °/0 en
_. krijgt een niet te hooge rente over zijn credit vergoed.
jg Heeft men evenwel een voorschot of crediet, dan is de
te betalen interest niet zoo laag. De pogingen, die
aangewend worden om het Engelsche stelsel ook hier
in te voeren, hebben met de tegenwerking te kampen
l gehad van de kassiers hier ter stede. Dit zijn instel-
lingen, die op dezelfde wijze rekeningen-courant openen
gn;
l
{wg