HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 59

JPEG (Deze pagina), 634.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

59
hoogst belangrijke plaats in onzen handel in.
Rekening-courant, letterlijk loopende rekening, wil j
· zeggen, dat, wanneer twee personen voortdurend zaken
met elkander doen, de vorderingen en schulden niet *
onmiddellijk worden betaald, maar in rekening worden
vereffend.
Het stelsel rekening-courant levert voor den handel 1
zeer groote voordeelen op. Het is het streven van de t
bankiers sinds lang dit in zeer ruimen kring in te i
voeren. Als voorbeeld geldt het Engelsche systeem.
Daar heeft zoo goed als iedereen, koopman zoowel
als particulier een rekening bij eene bank. Men be-
gint dan een bedrag bij de bank te deponeeren, ont-
vangt een gezegeld chequeboekje en betaalt, wanneer
men iets te betalen heeft, inplaats van met geld met
`; een cheque op zijne bank. Dit is in Engeland zoo
‘ algemeen, dat het een van de redenen vormt, waarom
bankpapier zoo weinig populair is De Engelsche ban-
ken vergoeden over deze rekening­courantsaldo's geen
rente. X/il men een som geld bijeen bank rentegevend
beleggen, dan opent men geen ,,banking-account" doch
een "deposit-account", ons deposito systeem. In dat
geval kan men evenmin als bij onze deposito-rekenin-
gen, met cheque betalen.
Hier wordt het rekening-courantstelsel, hoewel nog
lang niet zoo algemeen als in Engeland, ongeveer in
den zeltden geest gebruikt; echter uitsluitend op het ge-
bied van den handel. Ieder, die een rekg.­courant opent
bij een bankier, ontvangt een chequeboekje, waarin
een aantal, van 5cents-zegels voorziene cheques. Tevens
ontvangt hij, in de meeste gevallen een stempel met