HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 58

JPEG (Deze pagina), 642.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.52 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

. ..~ ..._.. E . . . v -¤:x¤··­<"" . _ Jv, w; v-- mw
l
t 58
, terugbetalen van het geleende bedrag. Een eigenaardig-
, heid in de bepalingen van ons Wetboek van Koop-
i handel, die deze materie regelen, is dat dengene die ·
" borgstaat door de wet twee rechten worden gewaar-
· borgd: het recht van uitwinning en het recht van
schuldsplitsing. Het eerste geeft hem het recht, om
indien hij wordt aangesproken voor wanbetaling van
· den persoon, voor wien hij borg staat, te eischen, dat
diens bezittingen eerst allen ten gelde worden` gemaakt
j ten einde in het tekort te voorzien. Het tweede be-
i teekent, dat wanneer er meer borgen zijn en één van
· hen wordt voor een tekort aangesproken, deze eischen
jl kan, dat het tekort over alle borgen in verhouding tot
{ hunne verantwoordelijkheid wordt verdeeld. De meeste
A.; bankinstellingen bedingen echter in hunne contracten
van borgtocht dat afstand gedaan wordt van deze `;
rechten. Een vorm van crediet verleenen, die nog ‘
slechts dagteekent van de laatste jaren is het zoogen.
Hypothecair crediet. Het komt voor, dat kooplieden
jl, van tijd tot tijd behoefte hebben aan handels-kapitaal
en in ’t bezit zijn van vaste goederen. Sluiten zij hier-
op hypotheek dan moet een vaste rente worden be-
¥° taald over het totale geleende bedrag, terwijl het
meestentijds slechts ten deele gebruikt wordt. ln dat
. geval bestaat de gelegenheid om een hypotheek te
Qi laten inschrijven op naam van de {bank, waartegen
l’ l voorschotten in rekening-courant worden verleend.
3 Men betaalt dan niet meer rente dan over het ontvan-
gen bedrag. Behalve het stelsel van voorschotten als
bovengenoemd, neemt het rekening­courantsysteem
j ook zonder dat van voorschotten sprake is, eene
l
F