HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 56

JPEG (Deze pagina), 646.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

1
55 l
aan een ander persoon over te doen. Om volledig te `
zijn, moet aan den voet van den wisselnog bijgevoegd
l worden de uitdrukking "waarde ontvangen" of waarde
z in rekening waardoor B aan C wil te kennen geven,
j dat hij zonder bezwaar aan Aofdiens order kan betalen,
r aangezien B reeds het bedrag van den wissel van A
heeft ontvangen of in rekening is gecrediteerd. Wanneer
; een zoodanige wissel door dengene, die tot betaling
j is gehouden, vóór den in den wissel genoemden betaal-
tijd wordt voldaan, trekt deze over het aantal dagen
dat hij te vroeg betaalt rente af. Deze korting, in den
handel bekend onder den naam disconto, wordt ook
genoten door dengene, aan wien de eigenaar van den
wissel zijne vordering overdraagt vóór het tot be-
taling aangewezen tijdstip. Banken nu maken van het
. § disconteeren van wissels een bedrijf, voornamelijk is
E dit het geval bij de Nederlandsche Bank, die vol-
gens achterstaand staatje op 10 Febr. 1906 een wissel-
portefeuille had van ongeveer f 80 millioen gulden.
Het spreekt vanzelf, dat eene bank geen papier in dis-
conto zal nemen alvorens zij van de deugdelijkheid
volkomen is overtuigd. Om te bespreken op welke
wijze de deugdelijkheid van wissels wordt vastgesteld,
zou ons echter te ver voeren.
Verder behoort bij het bankiersvak het geven van
voorschotten in rekening·courant, meestal tegen dekking
’t zij door fondsen, cognossementen,ceelen enz. of door
borgstelling. ln dit laatste geval geniet de be-
trokken persoon een voorschot van een vast te
stellen bedrag, terwijl één of meer personen zich
schriftelijk aansprakelijk stellen voor het ter zijner tijd