HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 55

JPEG (Deze pagina), 611.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

, .l", . . . . _ rr ···~ ·•~­« « M ­
¢
54
_ [ bemiddelde personen, dan wordt daardoor de zekerheid
l· voor de crediteuren des te grooter.
F Deze besturende vennooten krijgen meestal een veel l
` grooter gedeelte der winst dan de stille vennooten, in P
de eerste plaats door het inbrengen in de vennoot- L
schap van hunne werkkracht, bovendien door genoemde g
aansprakelijkheid. j
, Van de winst der commenditaire vennootschap zal dan {
A ook in den regel een grooter gedeelte aan de bestuur- j
, deren komen, dan bij de naamlooze vennootschap aan g
l directeuren. Het is om deze reden, dat bij gelijke i
winst en gelijk kapitaal een naamlooze vennootschap
C een hooger dividend kan uirkeeren, dan een commen-
t ditaire. Om het bedrijf der bankinstellingen nader te
bekijken, dient een korte beschouwing over den wissel
jj vooraf te gaan. . f
Wanneer A eene vordering heeft op B, en B een j
zelfde bedrag van C heeft te vorderen, kan B zijne
vordering op C aan A overdragen. Daartoe moet
,’__ worden opgemaakt eene acte die aan alle partijen bij
deurwaardersexploit moet worden beteekend. Een en
ander brengt onkosten en tijdverlies mede en is dus
{ ` zeer omslachtig. De handel, dien een zoo ingewikkeld
il proces te onpractisch was, heeft iets anders gevonden
om deze overdracht, gemakkelijker te maken. B schrijft
nl. een zoogenaamden wissel uit, d.i. een meestal lang-
j‘t • werpige strook papier, waarop hij C last geeft inplaats
van aan hem, aan A de genoemde som te betalen met
opgave van den betalingstijd en de toevoeging vof
order" achter den naam van A. Dit laatste om voor
A de mogelijkheid te scheppen zijn vordering weer
gl
nl .
Tj`