HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 54

JPEG (Deze pagina), 645.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

l
53
degene op wiens verzoek de assignatie wordt uitge-
schreven deponeert ter plaatse van uitgifte en overzendt
aan den persoon, aan wien hij moet betalen die het
geld in zijne woonplaats bij den agent der bank in
ontvangst kan nemen. Zooals gezegd heeft de bank
een bijkantoor te Rotterdam, en agentschappen te
Alkmaar, Almelo, Arnhem, Deventer, Dordrecht, En-
schede, ’s Gravenhage, Groningen, ’s Hertogenbosch,
Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg,
Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Zwolle.
Verder bestaan er correspondentschappen op kleinere
plaatsen. Ook op deze plaatsen kunnen bankassignatiën
worden afgegeven en omgekeerd, evenwel niet boven
j f5000.- per dag.
j Pariiciiliera bmi/swezen.
‘ De particuliere bankinstellingen zijn grootendeels
. naamlooze vennootschappen of commenditaire vennoot-
schappen. Bij de eerste soort vennootschappen zijn de
meestentijds zeer groote kapitalen bijeengebracht door
i een groot aantal personen, de aandeelhouders, die te
i samen, ’t zij uit hun midden, ’t zij daarbuiten een of
meer directeuren benoemen. De directeur is beambte
T der naamlooze vennootschap en ontvangt als loon een
, vastgesteld salaris en een gedeelte van de winst. Hij
W is echter niet verantwoordelijk voor mogelijke verliezen,
uitgezonderd wanneer hij zijne functie te buiten gaat.
Bij eene commenditaire vennootschap zijn twee soorten
vennooten, die alleen verantwoordelijk zijn voor hun
aandeel en de beheerende vennooten die met hun
geheele vermogen aansprakelijk zijn. Zijn bij eene in-
stelling der laatste soort de besturende vennooten