HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 53

JPEG (Deze pagina), 652.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

` . T"`T‘!"i"’:"‘ .`"””"»I";#·’r· -··· ·-w~-~-­---·­­·~-- - ~« -~ -v- · ·­ . - , _
(
l l 52
kan komen. De meeste bankinstellingen, die een boven-
; beschreven safe-inrichting bezitten, hebben daarbij
j bovendien verschillende kamentjes, bestemd tot het
knippen der coupons, die tegelijk verzilverd kunnen
worden. De voorkeur, die velen nog geven aan de
Nederl. Bank boven particuliere instellingen bestaat dan
, ook alleen in de hoogere reputatie. Men kent de uit-
l drukking ,,zoo soliede als de Bank" waarmee dan de
Ned. Bank wordt bedoeld. Dit neemt echter niet weg,
l dat er o. i. geen enkel motief bestaat om aan de soli-
2 diteit van andere groote instellingen te twijfelen.
« De Nederlandsche Bank publiceert wekelijks een zoo-
j. gen. bankstaat, een verkorte balans, waarop men aan
de eene zijde hare bezittingen, aan de andere zijde j
Qi hare schulden kan vinden, benevens het aandeelen- g
kapitaal met de reserve. Daardoor wordt aan het be- X
jïï drijf der bank een groote mate van openbaarheid ge- i
ij! geven, wat niet nalaat hare reputatie te verhoogen.
De winst van de Ned. Bank bestaat nu voornamelijk ‘
t hierin, dat zij het bedrag waarmede de uitgegeven j
banknoten de metaaldekking overtreft benevens het E
aandeelen-kapitaal rentegevend belegtin disconteeringen
gi en beleeningen. Een bekend en gemakkelijk middel i
tot overmaking van geld van de eene plaats in Neder- ;
“ · land naar de andere is de assignatie van de Ned. Bank,
{ti de zoogenaamde bankassignatie. Men kan nl. aan de
Ned. Bank, hare bijbank te Rotterdam, en de agent-
schappen tegen betaling van 30 ct. onkosten ontvangen
een aanwijzing, waarin de agent in de plaats waarheen
het geld moet gezonden worden gelast wordt aan
j, order uit te betalen een aangegeven bedrag, 't welk
l