HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 50

JPEG (Deze pagina), 560.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

49
en vernieuwingen. Er wordt dan ook berekend, dat
om een goede rente van zijn geld te maken, de jaar-
lijksche huur ongeveer 10 procent van de waarde der
huizen moet uitmaken. Bezit men landerijen in vrucht-
bare streken, dan is de risico geringer. Een pachter wordt
dan bijna altijd wel gevonden en onderhoud en even-
tueele schade komen allen op diens rekening.
Wie zijn geld evenwel op deze wijze wil vastzetten
bediene zich van zaakkundige personen, en ga niet
alleen op eigen bevinding af.
INRICHTINGEN, DIE ZICH MET GELDVERKEER
BEZIGHOUDEN.
Hiertoe behooren bankiers en kassiers. Het is de
j bedoeling de werking van beide groepen van geld-
l handelaren uiteen te zetten met de verschilpunten tus-
schen beiden en vooral te wijzen op het nog veel te
geringe gebruik dat in ’t algemeen van deze instellin-
gen wordt gemaakt.
Onder de banken neemt de Nederlandsche Bank, een
afzonderlijke en eenigszins eigenaardige plaats in
waarover reeds eenige opmerkingen in de inleiding
voorkomen.
· De Nederlandsche Bank is een vennootschap op
i j aandeelen, met een kapitaal van f2O millioen. Zij
Z heeft het monopolie voor het uitgeven van circulatie-
t papier op bij de wet vastgestelde voorwaarden. O.a.
j l krijgt de Nederlandsche Staat een gedeelte van de
4
i