HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 49

JPEG (Deze pagina), 636.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

.=~r·r··r·=·r··=··i-~·~·­-·e .,,1 c ,.-.«.,..,.,,.,,m___,, _
"iá ·· r”""YYï"""'”’l“"r:.f:‘~·=~:ee~u.­·-«i¤­mw««,aaa«·«a««a.·,. x«AY; ,-,,.,_.,_ _,
1
48
A Wie een klein bedrijf heeft, dient er op bedacht te
l zijn iets werkelijk goeds te leveren en iederen klant
voorkomend te behandelen. Hij moet dus eene goede
, leerschool doorloopen hebben en zich van alles wat
zijn vak betreft uitstekend op de hoogte hebben gesteld.
Verder zullen eigenaars van kleine zaken zich moeten
, vereenigen in bonden om elkander te steunen in den
. strijd tegen grootbedrijf en coöperatie. De vereeniging
"de handeldrijvende middenstand" is een bewijs, dat
deze menschen den genoemden weg in den laatsten tijd
reeds hebben gevonden. Om goede bedrijfsresultaten
g te verkrijgen is tegenwoordig dus heel wat noodig.
Het is er niet gemakkelijker op geworden, vooral in
Q het kleinbedrijf; onmogelijk is het echter volstrekt niet
S zal het ook wel nooit worden, als elke zakenman slechts
alle krachten blijft inspannen en de juiste middelen
aanwendt, om er boven op te blijven.
‘ jj Huizen. i
Ook het bezit van huizen en landerijen kan een zeer l
ii rentegevende belegging van kapitalen vormen. Derge-
lijk bezit heeft zijn eigenaardige, niet zoo geringe
’ risico’s. Vooral is dit het geval bij huizen. ln de eerste
lj plaats bestaat de risico van het een tijd lang onbewoond
5 zijn van huizen. Dit is zelfs in groote steden niet gering. Er
lf zijn in Amsterdam wijken, waarvan de huizen altijd door
j goed bewoond zijn geweest en waar door eigenaardige,
g locale omstandigheden, die niemand kon voorzien, in een ‘
L oogenblik gansche reeksen onbewoond zijn. Dat dit ;
een groot verlies voor de eigenaars vormt, behoeft
’ nauwelijks gezegd. Verder heeft men, hoe zuinig de
, v exploitatie ook zij, jaarlijksch allerlei soorten reparatiën ll
t
‘ li