HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 48

JPEG (Deze pagina), 649.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

47
daardoor dikwijls goedkooper personeel installeeren.
` Dit argument heeft er bijv. wel toe geleid vrouwen in
l dienst te nemen in vele bedrijven waar het werk
vroeger door mannen werd verricht. Is de concentratie
van bedrijven voor den consument bijna onvermengd
voordeel, voor de gebruikte werkkrachten is dit niet
altijd het geval. Er zijn bedrijven waarin het evenwel
noodzakelijk is, men denke aan het verkeer, posterijen,
spoorwegen, stoombootmaatschappijen, enz. Soms ver-
eenigen de voornaamste vertegenwoordigers van een
bepaald bedrijf zich tot een zoogenaamde trust, (kartel,
pool) en tracht het monopolie of de alleen heerschappij
in dat bedrijf te verkrijgen. In Amerika vooral is dit
trustwezen sterk ontwikkeld. Het ligt voor de hand,
, dat het een dergelijke trust, wanneer het haar is gelukt,
concurreerende zaken in dat bedrijf van de baan te
krijgen, heel gemakkelijk gaat de prijzen juist zoo vast
te stellen, als zij wil. Daarin ligt een groot gevaar
voor den consument, zoodat dan ook reeds van ver-
schillende zijde de wetgevende macht bewerkt wordt
om door wettelijke bepalingen aan deze groote macht
zekere grenzen te stellen. In Amerika vormt de trust-
wetgeving in deze dagen een van de punten van strijd
tusschen deze lichamen en de groote finantieele
krachten, die erachter zitten aan de eene zijde en de
regeering anderzijds.
Kleine zaken hebben in vele gevallen echter nog
wel reden van bestaan, niet alleen in kleine plaatsen.
In ’t bijzonder is dit het geval bij zoodanige artikelen,
die speciale verzorging en kunde behoeven o.a. op
’t gebied van kunst.