HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 47

JPEG (Deze pagina), 628.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.55 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

[`l.­;§,­-.-••s•~<·!••ir•~-»«·~­•••-«~¤e·••«•r«·r·<‘*"P¤¤'•v¤vh«€%$?'*·dUH?¤ï¤¤•w¤w*¤!’~·vf*lWWQl¥7”é?`­rvP¥r'v1w‘·w=·n«­~···;··»·«~¤ ¤v'·wZ5¤v“¤#l»6£•¢..‘»l¤··.n£xwäm'·“i`Y '`'' "' "'T*`;.` "
z
i 46
die volgens schatting, zooals hiervoor beredeneerd,
. worden overgenomen. .
Onder zuivere winst wordt in dat verband verstaan i
de winst na aftrek van kosten voor het levensonder-
l houd. Het spreekt vanzelf, dat deze becijfering naar
omstandigheden verandering zal moeten ondergaan.
l Het is de bedoeling een geval te stellen, zooals het
‘ plaats zou kunnen hebben. leder zal, in deze omstan-
digheden verkeerende en op dezelfde wijze redeneerend
t tot eene juiste conclusie moeten komen.
‘ Hoe langer hoe meer ontstaan op alle gebied van
handel en nijverheid groote ondernemingen; de naam-
tl looze vennootschappen met hunne ontzettend bedrijfs-
l kapitalen verdringen de kleinere zaken.
Voornamelijk in de groote steden is dit het geval ·
en menige eigenaar eener kleine zaak zal zich wel
j wachten zijn zoon op te leiden in de zaak, waarin hij
F . een bestaan heeft gehad, doch waarvan genoemde
groote instellingen langzamerhand heel wat klanten
hebben weggenomen. De sterke groei van het groot-
V T bedrijf heeft verschillende oorzaken
`( Het spreekt vanzelf, dat bij hoe grootere hoeveel-
· heden men artikelen of grondstoffen aanschaft, hoe
l goedkooper de leverancier zal kunnen leveren. En
. l_ waar de kostende prijs lager uitkomt, dan bij kleine
j zaken, zal ook de verkoopsprijs lager kunnen worden
gesteld, wat tevens een direct voordeel voor den con-
.; sument vormt. Verder zal door een veel talrijker per-
, soneel eene grootere verdeeling van arbeid kunnen
A worden ingevoerd, men kan bij de gebruikte werk-
_; krachten met minder vakkennis genoegen nemen en
"¤; F