HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 46

JPEG (Deze pagina), 656.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

45
en een vermoedelijken duur van 10 jaar, zal dus per .
jaar ongeveer f 90 in waarde verminderen en de over-
neemwaarde na 5 jaar zal f 550 zijn. Natuurlijk valt
een dergelijke berekening voor kleinere stukken mate-
riaal niet te maken en blijft taxatie in ’t ergste geval
door deskundigen, als eenigen weg over.
De ideale of denkbeeldige waarden zijn het, waarom
eene zaak wordt gekocht, terwijl de werkelijke waar-
I den mee overgenomen moeten worden.
Men stelt verder vast, hoeveel zuivere winst dekoop-
man jaarlijks heeft gehad. Dit is dikwijls niet gemak-
g kelijk, waar bij de meeste kleinere zaken een geregelde
· boekhouding ontbreekt. Noch de bepalingen van het
A wetboek van koophandel, noch het groot belang voor
I den koopman zelf, zijn tot nu toe in staat geweest, dit
kwaad uit de wereld te helpen. Daarbij komt het vaak
voor, dat bij den verkoop eener zaak door den ver-
kooper geen middelen worden gespaard om de voor-
deelen zoo groot mogelijk te doen schijnen, wat de
grootste omzichtigheid noodwendig maakt.
Heeft de aanstaande kooper zich zooveel mogelijk
met de zuivere winst van zijn voorganger op de hoogte
gesteld, dan redeneert hij als volgt. I
Het bedrag aan geld, dat ik voor de zaak geef, zou
mij door soliede belegging 4 pCt. opbrengen. Daar
‘ ik tevens de risico­loop van achteruitgang der zaak,
» moet ik rekenen op 8 pCt. winst. De koopsom mag
ë dus niet overtreffen eene som die 121/2 maal zoo groot
is, als de becijferde jaarlijksche winst. Bij eene jaar-
j lijksche zuivere winst van bijv. f 1000 kan ik f 12500
voor de zaak betalen, behalve de werkelijke bezittingen,
I

I
I
I