HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 45

JPEG (Deze pagina), 644.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

/ ,;K_`__·è_`"_»* %”,·,.,‘ ¤/5`,` ‘l§7E~1ï‘F{??1‘¤¤‘Y·»‘.¤ €«>· •·»·•.·m·v¤·;‘¢'*»&i••”ï‘$’!"¥$¤¤»•¥!•)‘£.­l".J··®FäC;£":tvYr_ W lv ' J vw?. ­ v " {Y
lx 7
i J
l 44
geving, de concurrentie in de buurt, de woningtoe-
standen en maatschappelijke verhoudingen in de be-
trokken plaats, belastingen enz. en de werkelijke waarden,
als winkelopstand, de aanwezige voorraad, het over te
p nemen materiaal, vorderingen op afnemers, als anders-
» zins, schulden aan leveranciers enz.
Om de waarde eener zaak te bepalen, begint men met
, inventariseeren, opmaken van den inventaris, waarbij
l men niet alleen moet afgaan op de opgaven van den- t
geen die wil verkoopen, maar zelf moet taxeeren.
De waren mogen niet te hoog worden geschat, vooral
j wanneer de voorraad groot is. Er gaat meestal een ;
p geruimen tijd voorbij, voor in dat geval alles is ver- V
i kocht, wat aardig wat renteverlies en onkosten mee-
tj, brengt. Bovendien kunnen in dien tijd, nieuwe, betere `
en goedkoopere waren worden aangeboden of de mode
en daarmede de smaak der koopers veranderen. Goe-
deren, die niet aan sterke prijsschakeeringen onder-
hevig zijn, kunnen in een niet te grooten voorraad
.ï voor den inkoopsprijs worden genomen, in elk ander
‘ geval voor minder. Bij overname van oude gereed-
·. schappen en machines dient in aanmerking genomen
den tijd, gedurende welke dergelijke zaken meestal
i gebruikt kunnen worden en welk gedeelte daarvan
reeds verstreken is. Men dient dan den aanschaffings­
t ° prijs met de waarde als oud metaal te verminderen, .
l dat verschil te deelen door het aantal jaren van den ,
j vermoedelijken duur en voor elk jaar dathet betrokken
‘ï voorwerp reeds is gebruikt, een zoo gevonden procent
van den aanscliatiingsprijs af te trekken. Eene machine j
van f 1000, die eene oudroest waarde heeft van 1*100,
l , z
l E
3 ’ l
I
· .;‘
`wt! I