HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 44

JPEG (Deze pagina), 634.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

43
zal kunnen vinden en bevredigen, mag hij het wagen
zijn zaak te beginncn. De vaststelling van eigen ge- "
ir schiktheid is niet gemakkelijk en hangt af van vele om-
ni standigheden, zij vordert zaak- en zelfkennis. Houdt de
betrokken koopman zichzelf voor eene zaak geschikt
dan nog moet hij niet altijd zijn geheele vermogen
daarin plaatsen, veel minder nog het vermogen zijner
verwanten. Het is niet altijd gemakkelijk na te gaan
of onbekwaamheid en weinige zaakkennis dan wel
ongunstige omstandigheden de oorzaak zijn, dat een
zaak liquideeren moet. De koopman moet zoowel
crediet nemen als toestaan. Bij het crediet geven ga
men met voorzichtigheid te werk en overtuige zich
van de credietwaardigheid van den credietnemer. Verder
dient men niet te hooge credieten toe te staan, niet te
veel op éen kaart te zetten.
Dikwijls is het wenschelijk nauwkeurig of bij be-
nadering de waarde van eene zaak te kennen, o. a.
bij verkoop. Voor den kooper levert zulks natuurlijk
de meeste moeielijkheden op. De verkooper immers
weet hoeveel erin verdiend is.
De kooper daarentegen heeft zich vooreerst de vragen
{ te stellen: zal ik een bestaande zaak overnemen of eene ,
i nieuwe vestigen? Komt hij tot besluit, dat de eerste
Q weg de beste is, dan dient hij, alsvorens den koop
t te sluiten zich grondig te overtuigen van den omvang
g van het bedrijf.
Twee soorten waarden heeft men in aanmerking te
nemen de denkbeeldige waarden, dat zijn o.a. de waarde
van de zaak als zaak, (de zoogenaamde Hgoodwill"), de
stand d.i. de plaats, waar de zaak is gevestigd, de om-