HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 43

JPEG (Deze pagina), 623.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

V j ,;··m«¤·a«·¤,«.¤·~­5¤t»>¤¤<;a<vmr§»n¤•vr­ä=» « ¤l"‘<<%V¥‘¤¤¤¤'v«·~r~··«··«:­·=‘·¥ :~«··»«‘•¥i•Y ‘1¤w‘1¢ï"‘.‘?T”" ' "" `T". ` ,,.. ­ ‘·
42
van de uitkeeringen, maar ook tevens, om de winsten,
die de assuradeur kan genieten, geheel ten voordeele
van den verzekerde zelf te brengen. Hierdoor zal in t,
gunstige omstandigheden de jaarlijksche bijdrage min- ”‘
der zijn dan die, welke als premie zou worden in
Q rekening gebracht. Onder ongunstige omstandigheden
, kan die jaarlijksche bijdrage echter zoo groot worden,
dat het eenmaal genoten voordeel geheel verloren gaat
· en zelfs gemiddeld nog meer kan bedragen, dan het-
geen voor eene doorloopende premieverzekering moest
worden afgestaan.
i Levens-verzekering is voor den bedachtzamen burger,
j wien niet als rijks- of gemeenteambtenaar een pensioen
op bepaalden leeftijd staat te wachten eene groote nood-
L zakelijkheid. Het is eene uitgezochte beleggingsmethode,
E voor dezulken die een voldoende jaarlijksch salaris
t genieten, doch die op gevorderden leeftijd voor de
noodzakelijkheid staan om zonder dat salaris te leven.
,_ In eigen beheer.
Een groot vermogen hebben wij in onze eigene
scheppingskracht, die wij in ons werk winstgevend
i kunnen maken. De beroepskeuze is dan ook eene der
belangrijksten in het leven. Hierbij dient de neiging
` en kundigheden van het kind, in ’t oog gehouden, *
evenals den stand en het vermogen der ouders. Als 1
j rijks­ of gemeenteambtenaar heeft men een tamelijk l
j vaste positie en voor ouderdom, weduwen en weezen
A is gezorgd.
Anders is het voor hem, die eigen zaken drijft.
Slechts wanneer iemand een bepaald soort zaken goed
verstaat en de vaste overtuiging heeft, dat hij afnemers
i
gn