HomeHoe moet men zijn geld beleggen en wat daarmede in verband staatPagina 42

JPEG (Deze pagina), 654.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.56 MB

PDF (Volledig document), 46.54 MB

41
aardige spaarmethode, die men ook pensioen­verzeke-
ring of weduwen- en weezenfonds zou kunnen noemen. "
Men onderscheidt deze instellingen in 2 soorten, die
4 metvaste premie en de zoogen. onderlinge maatschappijen.
_ Beschouwen wij eerst de maatschappijen met vaste
premie. Om aan den verzekerde zooveel mogelijk
zekerheid te verschaffen voor het punctueel nakomen
l der verplichtingen, uit de verzekering voortspruitende,
hebben zich groote maatschappijen gevormd, die met
hunne omvangrijke kapitalen, de regelmatige afdoening
van schade waarborgen. Tegen betaling eener vaste
jaarlijksche premie of van een som ineens kan men
j dan op een vast te stellen leeftijd of eerder bij over-
lijden een jaarlijksche uitkeering bekomen of een be-
drag in eens. Iedere maatschappij heeft daarvoor na-
` tuurlijk zijne eigen condities.
De premiën zijn er wel op berekend om na aftrek
van de schade en de gewone onkosten eene winstover
te laten, doch buitengewone omstandigheden kunnen
ten gevolge hebben, dat het bedrag dier premiën niet
voldoende is, om alle schadeposten te voldoen. Daar
de concurrentie op dit gebied tegenwoordig zeer sterk
is, zijn meerdere maatschappijen er toe overgegaan ,
den verzekerden zelfs een gedeelte van de gemaakte
winst uit te keeren.
De onderlinge verzekering is van geheel anderen
aard. Hierbij dragen alle verzekerden te zamen het
risico, dat bij de premiemaatschappijen door deze ge-
heel alleen wordt genomen. De bedoeling der verze-
kering is niet alleen het verschaffen van een solieden
waarborg voor de geregelde afdoening en uitbetaling